Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4226
Tytuł: „Byle do przerwy…” Etnograficzne badania zachowań ludycznych towarzyszących pracy pracowników fizycznych
Tytuł równoległy: „So to break”. Ethnographic study of ludic behaviour accompanying work workers
Autor: Szalbot, Magdalena
Słowa kluczowe: play; fun; entertainment; work; zabawa; rozrywka; praca
Data wydania: 2017
Wydawca: Wydawnictwo Muzeum Zabawek i Zabawy, Kielcach
Źródło: Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne, T. 15 (2017), s. 94-109
Abstrakt: Zabawę i pracę pojmujemy zazwyczaj jako kategorie przeciwstawne. Jednak codzienne obserwacje poświadczają, że zachowania ludyczne nie są realizowane wyłącznie w czasie wolnym lub świątecznym. Towarzyszą również aktywności zawodowej. Rozważania na temat zabaw i rozrywek w pracy zarobkowej zilustruję wypowiedziami przedstawicieli różnych zawodów, pozyskanymi podczas badań terenowych. Poszukując „pierwiastków ludycznych” w sferze aktywności zawodowej badanych, przyjrzę się m.in.: sposobom wykorzystywania przerw w pracy, specyficznym dla poszczególnych zawodów rytuałom pracowniczym, różnym formom firmowego świętowania, obecności na terenie zakładu przestrzeni sprzyjających realizacji zachowań zabawowych oraz ludycznym aspektom udziału pracowników w różnych służbowych spotkaniach i wyjazdach.
Opis: Abstract: We usually perceive fun and work as categories opposing one another. However, everyday observations confirm that carnivalesque behaviours are not always only realized during the leisure or holiday time. They also accompany professional activity. I will illustrate my considerations on the issue of fun and entertainment at work with the use of commentaries of representatives of various professions, obtained during my field research. While searching for „carnivalesque elements” in the sphere of professional activity of the respondents I will take a closer look at, among others, methods of using breaks during work time, specific for individual professions staff rituals, various forms of company celebrations, presence of areas within the premises of companies designated for realization of fun-related activities and carnivalesque aspects of employees’ participation in different work-related meetings and trips.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4226
ISSN: 1428-2259
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WSiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szalbot_Byle_do_przerwy.pdf559,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons