Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4227
Title: Międzywojenne konstytucje Estonii
Authors: Sagan, Stanisław
Keywords: Estonia; konstytucja; konstytucjonalizm estoński
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 486-495). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Konstytucjonalizm państw bałtyckich nie cieszy się w Polsce zainteresowaniem badawczym. Wydaje się, że większą rangę miał w okresie międzywojennym. Spośród trzech państw — Litwy, Łotwy i Estonii — najwięcej prac z tej dziedziny poświęcono Litwie, zapewne z uwagi na jej historyczne związki z Polską. Natomiast dwa pozostałe kraje — Łotwa i Estonia — nie znajdują współcześnie zainteresowania prawników konstytucjonalistów. Lukę w badaniach wypełniają opracowania o charakterze politologicznym. Celem niniejszego opracowania jest omówienie ustaw zasadniczych Estonii po uzyskaniu przez ten kraj niepodległości w 1918 r. do czasu włączenia go w skład republik radzieckich. W omawianym okresie Estonia miała cztery konstytucje. Nie dane im było zakorzenić się w świadomości obywateli i elit politycznych. Zmienność zasad ustrojowych odzwierciedlona w kolejnych ustawach zasadniczych silnie skorelowana była z trudnościami, jakie napotykał naród estoński w budowie swego pierwszego w dziejach niepodległego państwa. W szerszej zaś perspektywie ustrój polityczny Estonii w okresie międzywojnia mieścił się w ogólnoeuropejskim trendzie, który charakteryzował się odejściem w latach trzydziestych XX w. od zasad liberalnej demokracji na rzecz ustrojów autorytarnych czy wręcz dyktatur".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4227
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sagan_Miedzywojenne_konstytucje_Estonii.pdf305,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons