Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4235
Title: Uprawnienia samorządowych kolegiów odwoławczych w aspekcie dopuszczalności zadawania pytań prawnych Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości
Authors: Zacharko, Lidia
Wartenberg-Kempka, Barbara
Keywords: samorządowe kolegia odwoławcze; Europejski Trybunał Sprawiedliwości; organy administracji publicznej
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 596-604). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Dopiero ustawa z dn. 12 października 1994 r. w znaczący sposób zmieniła pozycję ustrojową kolegiów, zasady ich funkcjonowania i finansowania. Kolegia z mocy prawa stały się samorządowymi kolegiami odwoławczymi (art. 29 u. o s.k.o.). Ustawa przyznała im zupełnie nowe kompetencje, oprócz kompetencji orzeczniczych, m.in.: prawo wydawania postanowień sygnalizacyjnych (art. 20 u. o s.k.) czy występowanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) i Trybunału Konstytucyjnego (TK) z pytaniem prawnym, jeżeli od odpowiedzi na nie zależało rozstrzygnięcie rozpatrywanej sprawy, oraz prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o stwierdzenie zgodności aktu prawnego z Konstytucją lub aktem ustawodawczym8. Uprawnienia te odgrywały rolę pomocniczą wobec funkcji orzeczniczej, a za ich wprowadzeniem przemawiały m.in. zasady praworządności i ekonomiki procesowej".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4235
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zacharko_Uprawnienia_samorzadowych_kolegiow_odwolawczych.pdf316,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons