Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4269
Title: Animal ludens? Zabawki zwierząt domowych w społeczeństwie konsumpcyjnym
Other Titles: Animal ludens? Toys for pets in consumptive society
Authors: Szalbot, Magdalena
Keywords: zabawka; zabawa; społeczeństwo konsumpcyjne
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Muzeum Zabawek i Zabawy, Kielce
Citation: Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne, T. 13, 2015, s. 176-194
Abstract: Za jeden z przejawów wzrostu stopnia ludyczności kultury można współcześnie uznać dynamicznie rozwijającą się gałąź produkcji przedmiotów, które mają służyć do zabawy zwierzętom domowym. Zabawa ogarnia coraz szerszy zakres sytuacji społecznych. Zajmuje ona ważne miejsce w relacji: właściciel - podopieczny, oczywiście nie we wszystkich gospodarstwach domowych, w których trzymane są zwierzęta, ale w tych, w których są one traktowane jak członkowie rodziny. Dawniej ludzie również bawili się z trzymanymi w obejściu lub domu zwierzętami. Dziś jednak człowiek tworzy i jako konsument ma możliwość nabywania niezwykle różnorodnych przedmiotów określanych mianem „zabawek dla zwierząt”. Przedmioty te nadają inny charakter aktywności „zabawowej” naszych „braci mniejszych” oraz zabawie, w której często uczestniczą też ich właściciele. Zabawa ze zwierzęciem z wykorzystaniem specjalnie do tego celu zakupionego przedmiotu staje się elementem stylu życia – oczywiście nie wszystkich - ale znacznej grupy posiadaczy zwierząt domowych. Można postawić pytanie, czy zabawę taką - w odczuciu tych ostatnich – można uznać za zachowanie przyjemnościowe? W oparciu o pozyskany w ostatnich latach materiał terenowy, obejmujący m.in. wywiady z pracownikami sklepów zoologicznych i właścicielami czworonożnych i skrzydlatych podopiecznych dokonam przeglądu tej kategorii oferowanego głównie w sklepach zoologicznych asortymentu oraz postaram się pokazać, jakie miejsce „zabawki dla zwierząt” zajmują w relacji zwierzę domowe-właściciel i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jaką funkcję pełnią w kulturze.
Description: Branch of items production, which are used as toys for pets, can be contemporarily considered as one of the manifestations of growing level of ludic entertainment in culture. Fun spreads over a wider range of social situations. It takes an important place in a relationship: owner- pet, obviously not in all households where pets are kept, but in these, where they are treated as family members. Formerly, people also played with pets, which were kept at homes or homesteads. However, today people create and, as consumers, can purchase extraordinarily diverse items, which are specified as "toys for pets”. These items give “fun” activities and games with the owners of our Minor Frairs (in the meaning of owner-pet relationship) a different character. Having fun with the pet with usage of especially purchased items becomes an element of lifestyle of obviously not all, but the vast majority of pet owners. A question, if such fun – in the view of the owners – can be considered as pleasurable activity, can be asked. Basing on the material from field studies, which has been gathered in previous years and encloses e.g. interviews with zoological- shop assistants and owners of four-legged and winged pets, I review this category of assortment available mainly in zoological shops. I will try to show the place that “toys for pets” take in the owner- pet relationship and answer the question what role they play in the culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4269
ISSN: 1428-2259
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szalbot_Animal_ludens.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons