Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4283
Title: Struktura, właściwości i metody badań materiałów otrzymanych elektrolitycznie
Authors: Łągiewka, Eugeniusz
Budniok, Antoni
Keywords: powłoka elektrolityczna; elektrolityczne otrzymywanie materiałów
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Proces elektrolitycznego otrzymywania materiałów, najczęściej w postaci warstw metalicznych, jest znany od końca XIX wieku. Pozyskiwane warstwy miedzi, niklu, srebra, brązów dały podstawę jednemu z działów elektrochemii stosowanej, jaką jest galwanotechnika. Obecnie, dzięki prowadzonym przez ponad sto lat pracom badawczym i aplikacyjnym, galwanotechnika stała się metodą nie tylko otrzymywania warstw i modyfikacji powierzchni materiałów, lecz również techniką otrzymywania nowych materiałów o specyficznej strukturze i właściwościach. W ten sposób można otrzymać zarówno materiały krystaliczne, jak i amorficzne, nanokrystaliczne, kompozyty na osnowie metalicznej z udziałem fazy amorficznej lub polimerowej. Osobliwości metody galwanicznej pozwalają otrzymać te materiały w stanie struktury różniącej się od materiałów uzyskanych za pomocą innych technik (metalurgiczną, próżniowym napyleniem, obróbką laserową itp.). Materiały otrzymywane elektrolitycznie, poddane następnie prostej obróbce cieplnej, można modyfikować, zmieniając ich strukturę, by otrzymać materiały o innych właściwościach. Prostota procesu elektrolitycznego osadzania sprawia, że pod względem ekonomicznym jest on konkurencyjny w porównaniu z innymi technikami wymagającymi kosztownej aparatury. Jednak ujemną cechą tego procesu jest zbyt duża liczba parametrów koniecznych do optymalizacji, z których większość ma charakter synergiczny. To jedna z głównych przyczyn faktu, że proces ten nie jest powszechną technologią stosowaną w szeroko pojętej inżynierii materiałowej".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4283
ISBN: 9788322619162
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lagiewka_Struktura_wlasciwosci_i_metody_badan.pdf75,54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons