Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4397
Tytuł: Dane biograficzne
Autor: Szura-Olesińska, Olga
Słowa kluczowe: Jan Przewłocki
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Miroszewski, M. Stolarczyk (red.), "Śląsk - Polska - Europa - świat : pamięci Profesora Jana Przewłockiego" (S. 11-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Jan Przewłocki urodził się 4 listopada 1939 roku w Marles les Mines we Francji. W 1944 roku rozpoczął naukę we francuskiej szkole podstawowej. W 1947 roku wraz z rodzicami przyjechał do Polski, do Wałbrzycha, gdzie w 1957 roku ukończył szkołę średnią i zdał maturę. W tym samym roku podjął studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1962 roku uzyskał tytuł magistra historii. Rozpoczął wówczas pracę jako nauczyciel historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej Kochłowicach. Jednocześnie uczęszczał na poświęcone najnowszej historii powszechnej seminarium doktorskie prowadzone przez profesora Henryka Batowskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania najnowszą historią powszechną i najnowszą historią Górnego Śląska oraz początkowy etap kariery naukowej Jan Przewłocki zawdzięczał w dużym stopniu, co zawsze podkreślał, Swemu mistrzowi Profesorowi Henrykowi Batowskiemu, który był promotorem Jego pracy magisterskiej Stosunki francusko-radzieckie w latach trzydziestych oraz pracy doktorskiej Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku w latach 1920—1922, obronionej w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1968 roku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4397
ISBN: 9788322621608
9788380120822
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szura_Olesinska_Dane _biograficzne.pdf245,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons