Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4519
Title: Frame of Mind : Self Industry in Performance
Authors: Gorzelak, Monika
Keywords: "Szkice o Ofelii"; Teatr A Part; Derrida
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Szurman, A. Woźniakowska, K. Kowalczyk-Twarowski (red.), "The self industry : therapy and fiction" (S. 344-352). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedmiotem refleksji w artykule jest spektakl Teatru A Part pt. Szkice o Ofelii. Do analizy spektaklu wykorzystano figurę suplementu w rozumieniu Jacques’a Derridy oraz związane z nią pojęcie limenu z teorii performance’u. Idea szkicu z definicji wymaga uzupełnienia, które Derrida lokuje na granicy. Tym samym naruszona przez suplement granica zostaje podana w wątpliwość. Niemożność jej ustalenia dotyczy również jaźni, czego przykład stanowią właśnie Szkice… , a ściślej: stanowią one przykład performance’u borderline. Szkice… stawiają bowiem pod znakiem zapytania wszelkie ramy, generując tym samym coraz to nowe „ja”. Nieustannie oscylują między przedstawieniem teatralnym i rytuałem, który prowadzi do transformacji, problematyzują relację podmiot–przedmiot, znaczący–znaczony, duchowy–materialny itd. Co jednak najistotniejsze, Szkice… unieważniają podział na widzów i aktorów; Szkice… to nie dzieło, a wydarzenie sztuki. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, każdy z uczestników ma realny wpływ na ich przebieg. Szkice…, będąc zarazem produktem i producentem jaźni, stanowią estetyczny przykład autopoiesis – nie ma „ja”, a co pozostaje to produkcja „ja”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4519
ISBN: 9788380124257
9788380124240
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorzelak_Frame_of_Mind.pdf295,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons