Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4618
Title: Od redakcji
Authors: Mitrenga, Barbara
Keywords: Linguarum Silva; język polski; słownictwo
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mitrenga (red.), "W kręgu zagadnień języka i tekstu" (S. 9-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Linguarum Silva, T. 4;
Abstract: Od momentu wydania w 2012 roku pierwszego tomu rocznika naukowego „Linguarum Silva”, ukazującego się pod patronatem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jego forma uległa modyfikacjom, by w roku 2015 uzyskać obecny kształt wydawnictwa ciągłego. Publikowane są w nim artykuły doktorantów i doktorów kierunków humanistycznych, zwłaszcza lingwistycznych. W dotychczas wydanych tomach: Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście (2012), Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście (2013) oraz Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie (2014) ukazało się łącznie 31 artykułów. Teksty te są zróżnicowane metodologicznie i materiałowo oraz reprezentują różne działy językoznawstwa, co świadczy o szerokim zakresie zainteresowań naukowych młodych lingwistów. Podjęte w ostatnim czasie działania mające na celu zwiększenie dostępności „Linguarum Silva” w mediach elektronicznych, a tym samym upowszechnianie, na szerszą niż dotychczas skalę, dorobku naukowego autorów publikujących swoje teksty w tym roczniku, zaowocowały udostępnieniem zawartości poszczególnych tomów w bazie CEEOL (Central and Eastern European Online Library), a wkrótce także w BazHum (Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych) oraz w CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4618
ISSN: 0208-6336
2300-0023
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mitrenga_Od_redakcji.pdf249,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons