Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4620
Title: The syntax, semantics and derivation of bare nominalisations in English
Authors: Cetnarowska, Bożena
Keywords: język angielski; semantyka; składnia; słowotwórstwo; wyrażenia odrzeczownikowe
Issue Date: 1993
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Autorka opisuje semantyczno-składniowe właściwości odczasownikowych rzeczowników, powstałych w języku angielskim w wyniku derywacji bezafiksalnej, zwanej również konwersją lub derywacją z formantem zerowym, np. to jump -* a jump. Proponuje reguły semantyczne ograniczające możliwości tworzenia tzw. predykatów złożonych (tj. predykatów składających się z semantycznie „niepełnego” czasownika oraz nazwy czynności, np. give a jump, take a look lub have a try). W pracy omówiono zjawisko dziedziczenia przez nominalizacje bezafiksalne ról tematycznych przypisanych podstawom czasownikowym. Porównano zakres możliwych sensów nominalizacji aliksalnych oraz • nominalizacji bezafiksalnych w języku angielskim. Autorka przedstawiła propozycję reguły słowotwórczej — sformułowanej w modelu leksykalistycznym gramatyki generatywnej — opisującej tworzenie bezafiksalnych odczasownikowych nazw czynności w języku angielskim. Zasugerowała istnienie semantycznych reguł poszerzania, które derywują konkretne znaczenia nazw czynności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4620
ISBN: 8322605358
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cetnarowska_The_syntax_semantics_and_derivation.pdf5,19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons