Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4722
Title: Uwagi do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
Other Titles: Remarks to the Regulation on Mediation in Criminal Cases issued by the Minister of Jus-tice in 7 May 2015
Authors: Bek, Dominika
Sitarz, Olga
Keywords: mediacja; prawo karne; postępowanie karne; postępowanie mediacyjne
Issue Date: Apr-2016
Publisher: Prokuratura Krajowa
Citation: Prokuratura i Prawo, nr 4/2016, s. 144-158.
Abstract: W prezentowanym tekście autorki dokonują analizy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych z dnia 7 maja 2015 r., które weszło w życie w dniu 1 lipca 2015 r. W opracowaniu wskazano pozytywne, jak i negatywne rozwiązania przyjęte przez prawodawcę, porównując nowe rozporządzenie z analogicznym rozporządzeniem z 2003 r. oraz rozporządzeniem w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Przyjęcie takiej metody pozwoliło autorkom na wysuniecie kilku postulatów de lege ferenda. Całe opracowanie uwzględnia aspekt zarówno ściśle prawny, jak i praktyczny, ponieważ obie autorki są pracownikami naukowymi i mediatorami.
Description: This paper analyzes the Regulation on Mediation in Criminal Cases that was issued by the Minister of Justice on 7 May 2015 and entered into full force and effect on 1 July 2015. Good and bad solutions adopted by the legislator are identified, with comparison provided between the Regulation and the old regulation of 2003 as well as the Regulation on Mediation in Juvenile Cases. As a result thereof, several de lege ferenda proposals are formulated. Throughout this paper, both strictly legal and practical aspects are considered as the authors hereof are both academics and mediators.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4722
ISSN: 1233–2577
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bek_Uwagi_do_rozporzadzenia_Ministra_Sprawiedliwosci.pdf539,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons