Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4773
Title: Przestępstwa motywowane kulturowo – kierunki możliwych ocen prawnokarnych
Other Titles: Culturally Motivated Crimes – Viable Options for Criminal Adjudication
Authors: Bek, Dominika
Keywords: czyny zabronione motywowane kulturowo; obrona przez kulturę; multikulturalizm; odpowiedzialność karna; culturally motivated crimes; cultural offences; cultural defense; multiculturalism; criminal liability
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Citation: Chorzowskie Studia Polityczne, nr 10 (2015), s. 119-132
Abstract: Celem tekstu jest przybliżenie kategorii przestępstw motywowanych kulturowo oraz charakterystyka specyfiki tej grupy zachowań. Przedstawiono w nim alternatywne sposoby reakcji na czyny należące do tej kategorii. Hipotetycznie wybrane czyny motywowane kulturowo stać się mogą typami kwalifikowanymi przestępstw znanych już Kodeksowi karnemu, co stanowiłoby wyraz ostrego sprzeciwu wobec ich praktykowania. Dostrzec trzeba też jednak wpływ motywacji kulturowej na takie elementy struktury przestępstwa, jak strona podmiotowa czynu zabronionego, społeczna szkodliwość czynu i zawinienie sprawcy. W wielu przypadkach zgodna z zasadami sprawiedliwego procesu ocena tych elementów musiałaby prowadzić do złagodzenia, a nawet zniesienia odpowiedzialności karnej, a więc do zastosowania tzw. obrony przez kulturę.
Description: The purpose of the paper is to outline the category of culturally motivated crimes and to delineate the characteristics of this class of behaviors. In addition, it describes alternative responses to acts falling within category. Hypothetically, some culturally motivated acts could be treated as the types of crimes that have already been defined under Polish criminal law, which would be indicative of society’s disapproval of the incidence of such crimes. Attention is also given to the likely effect of cultural motivation on such aspects of criminal offenses as mens rea or culpability. Should such factors be brought to bear on criminal adjudication, consistent with the principles of a fair trial, they might, in many cases, mitigate or waive criminal liability altogether through the application of what is called “cultural defense”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4773
ISSN: 2080-752X
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bek_Przestepstwa_motywowane_kulturowo.pdf494,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons