Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4857
Title: Meontologia Parmenidesa i ontologia Fileba
Authors: Dembiński, Bogdan
Keywords: Platon; meontologia; ontologia
Issue Date: 2000
Publisher: Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Dembiński (red.), "W kręgu filozofii klasycznej" (S. 57-83). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedmiotem analiz w prezentowanym tekście będzie próba ukazania relacji zachodzących między rozstrzygnięciami, jakich dokonał Platon w dialogu Parmenides, a ustaleniami przyjętymi w dialogu Fileb. Zasadniczo zaś chodzić będzie o rozważenie związku między meontologią Parmenidesa i ontologią Fileba. W tym celu zaproponowano rozważenie tezy, że refleksja filozoficzna, ukazana w Parmenidesie i związana z analizą statusu Jedna w jego odniesieniu (czy też jego braku) do bycia, stanowi warunek możliwości określenia statusu i struktury zjawisk analizowanych w dialogu Fileb. W obrębie tej problematyki istotna okaże się również kwestia w miarę precyzyjnego określenia statusu idei, niezależna od przekonania o niemożliwości uzyskania rozstrzygnięcia ostatecznego (nie uczynił tego sam Platon). Chodzi raczej o to, aby wydobyć z przekazu Platońskiego ten zespół określeń i charakterystyk, który pozwoliłby dotrzeć do podstawowych intuicji, jakie wiązał Platon z pojmowaniem pryncypium Jedna, idei i struktur zjawiskowych oraz zachodzących między nimi relacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4857
ISBN: 8322609965
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dembinski_Meontologia_Parmenidesa_i_ontologia_Fileba.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons