Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4871
Title: Spatial identity in the theoretical and empirical contexts
Authors: Bierwiaczonek, Krzysztof
Keywords: tożsamość przestrzenna; miasto; tożsamość miasta
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. S. Szczepański, G. Gawron, B. Lewicka (red.), "Urbanism as a way of life : trying to rediscover" (S. 57-74). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł podejmuje problem funkcjonowania i znaczenia tożsamości przestrzennej. W odniesieniu do koncepcji Petera Weichharta wyróżnia się trzy poziomy tożsamości przestrzennej: indywidualny, społeczny i instytucjonalny. Jak pokazują wyniki prowadzonych badań o indywidualnym wymiarze tożsamości przestrzennej można mówić w przypadku około 40% badanych. Taki odsetek respondentów deklaruje istnienie przestrzeni wzmacniającej ich identyfikację z miastem. Znacząco łatwiej identyfikowane są obszary stanowiące o charakterze miasta, budujące społeczny wymiar tożsamości przestrzennej. Z kolei wymiar instytucjonalny poszerza spektrum kluczowych dla miasta przestrzennych odniesień tożsamościowych. Kluczowy wniosek wyprowadzony z prezentowanych danych dotyczy istnienia wspólnoty doświadczeń przestrzennych, która z kolei wpływa na tworzenie miejskiej tożsamości zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4871
ISBN: 9788380125919
9788380125926
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bierwiaczonek_Spatial_identity_in_the_theoretical.pdf632,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons