Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5000
Title: Twórczość poetycka Wojciecha Bąka
Authors: Pyzik, Tomasz
Advisor: Kisiel, Marian
Keywords: Wojciech Bąk; proza polska; poezja polska; liryka religijna
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Zadaniem tej pracy było opisanie jednej z wielu ścieżek zbiegających się u wylotu w uniwersalne pragnienie ludzkości dążącej do tego, by objąć poznaniem tajemnicę istnienia Rozprawę tę można także odebrać jako opowieść o człowieku, o artyście, który odważył się poszukiwać prawdy Liryka Wojciecha Bąka, inkrustowana autentycznymi przeżyciami duchowymi, stanowi cenny głos, który dla jednych może być podstawą, a dla innych ważnym uzupełnieniem w duchowych rozważaniach. Niewątpliwie pisarstwu temu należy się przypomnienie poprzez większe naukowe opracowanie, którego do tej pory brakowało Religijna twórczość Bąka zasługuje na ponowne odczytanie i trwałe zadomowienie się wśród nurtów rozjaśniających zagadnienia dotyczące ludzkiego „bycia w świecie” oraz relacji człowieka ze Stwórcą. Dorobek literacki Bąka jest pełen zapału i euforycznego porywu przedmiotem dającym liryczne natchnienie. Cechy te powodują, że nie wolno go lekceważyć. Tytus Faytt podsumował. Niejeden raz twórczość Bąka będzie stawać przed trybunałem historii literatury. będzie się ją rewidować, a samego pisarza odkrywać, może nawet obwoła go się kiedyś patronem czy' protoplastą odrodzenia polskiej poezji religijnej. Przedstawiona przez nas monografia dotycząca poetyckiej działalności Wojciecha Bąka składa się z tekstów autora, które - cytowane w znacznej mierze w całości - mają na celu ukazanie najistotniejszych wątków artystycznej aktywności poety. Interpretacje utworów podążają wzdłuż ścieżki filozoficzno-teologicznej, jej meandry wkraczają w pola historii literatury, by wydobyć naczelne idee nadające kształt lirycznego dzieła Bąka Jednocześnie należy przy tym zwrócić uwagę na interpretacyjne niewyczerpanie zaprezentowanych wierszy. To świadome działanie autora dysertacji, któiy pozostawia miejsce do dalszych dyskusji i bardziej szczegółowych badań. Przeprowadzone studium udowadnia uzasadnioną pozycję pisarstwa tego typu wśród tekstów zmierzających do udzielenia odpowiedzi na uniwersalne pytania ludzkości Roman Bąk napisał: |... poezja ta jest w rzeczywistości poezją wielkich pytań, wielkich, odwiecznych tematów |. Autor Śpiewnej samotności przedkłada własne przemyślenia, lokalizuje je w wyrazistym świetle nurtu sakralnego. To, co u innych jest rozproszone po różnych źródłach, u tego poety ogniskuje się wokół chrześcijańskiego Boga. Literackie poszukiwania zbiegają się z wyznawczym zaangażowaniem, implikując poezją rzeczywistego doświadczenia religijnego. Przechodzi ona różnorakie etapy, by coraz bardziej zbhzyć się do indywidualnego rozstrzygnięcia metafizycznej Tajemnicy wpisanej w los każdej jednostki. Bąk traktuje swe pisarstwo jak obowiązek, jest to jego wotum wdzięczności za wiarę, której daje świadectwo. Twórca ten czuje się odpowiedzialny za wykładnię świata i ludzkich istnień. Poruszane kwestie umieszcza w kontekście poznania transcendentalnego, w tle duchowości głęboko zakorzenionej w katolicyzmie. Życie bohatera lirycznego jest nieustannym poszukiwaniem bliskości Stwórcy, zasypywaniem pustej przestrzeni spowodowanej tęsknotą za jednością rozbitą przez przewinienia historii. Niecierpliwość płynąca z oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa zmusza główną figurę wierszy Bąka do wyjścia Mu naprzeciw. Forma lirycznej wędrówki okazuje się w tym przypadku skuteczna, choć zapewne by tak nie było, gdyby za obraną strukturą wierszowania nie stała epistemologiczna determinacja połączona z żarliwą wiarą. Wypracowana metoda, fenomenologiczne drążenie do nieredukowalnego pojęcia Boga, przekłada się na dostąpienie do treści mistycznych, zarezerwowanych dla zaświatowej strony bytowania Oczekiwanie przeradza się zatem w święto bezpośredniego kontaktu ze Stworzycielem, w upragnione spotkanie, które okazało się możliwe już teraz. Twórczość liryczna Wojciecha Bąka oferuje więc interesującą propozycję postrzegania rzeczywistości, podsuwa niebanalne pomysły zniwelowania dystansu dzielącego ludzkość od największej Tajemnicy, którą każdy na swój sposób odczuwa - bardziej lub mniej świadomie - w różnych okresach życia Poezja autora Brzemienia niebieskiego niesie ze sobą szansę na rozbudzenie w nas lirycznego odczuwania oraz metafizycznej wrażliwości, tak niezbędnej do tego, by przeciwstawić się postępującej dyktaturze relatywizmu, by pamiętać o „wiecznej, tajemniczej prawdzie” Jarosław Iwaszkiewicz wyraził związaną z tym nadzieję: Gdy moda minie na sztuczną abnegację, kiedy słowa znowu będą oznaczały to. co oznaczają - ta poezja o tak precyzyjnych konturach i tak natężonym wyrazie zostanie postawiona na należytym miejscu. Wydaje się często, ze słowa krytyka - pomimo upływu blisko półwiecza od ich napisania - są wciąż aktualne. Istnieje zatem potrzeba stałego powracania do idei zawartych w pisarstwie Bąka, która nie wynika już bynajmniej z troski o utrzymanie obecności artysty we współczesnym życiu literackim, ale ze zwykłej troski o nas. Z takiego rozwiązania poeta byłby chyba najbardziej zadowolony.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5000
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyzik_Tworczosc_poetycka_Wojciecha_Baka.pdf11,93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.