Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5019
Title: Zoomorfismos fraseologicos del espanol y del polaco : un estudio contrastivo desde el punto de vista de la linguistica cultural
Authors: Szyndler, Agnieszka
Keywords: język hiszpański; język polski; frazeologia; językoznawstwo porównawcze; gramatyka porównawcza; zwierzęta nazwy
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem niniejszej publikacji jest analiza kontrastywna frazeologizmów zoonimicznych (FZ) oraz wyrażeń metaforycznych opartych na metaforze konceptualnej CZŁOWIEK TO ZWIERZĘ, występujących w języku polskim oraz hiszpańskim, a więc językach wpisanych w tę samą europejską ramę: system macro (por. Wilk- -Racięska, 2009). Niemniej jednak fakt, iż kultura ta została ukształtowana poprzez wspólny system filozoficzno-religijny nie oznacza, że pomiędzy obiema społecznościami, polską i hiszpańską, nie istnieją różnice kulturowe, mające swoje odzwierciedlenie w formach językowych. Korpus pracy został stworzony zarówno w oparciu o główne pozycje słownikowe polsko-hiszpańskie (słowniki jedno- i dwujęzyczne), jak i publikacje internetowe, a nawet blogi. Obiektem badań Autorki są skonwencjonalizowane związki frazeologiczne. Modyfikacje frazeologiczne oraz związki okazjonalne, tworzone ad hoc w konkretnej sytuacji komunikacyjnej, pozostają poza obszarem analizy. Ponadto, w celu zachowania spójności metodologicznej, Autorka opiera się głównie na standardowej wersji języka hiszpańskiego. Niemniej jednak, w nielicznych przypadkach, w celu pokazania różnic konceptualnych istniejących w obrębie jednego systemu micro, odnosi się także do amerykańskich wariantów języka hiszpańskiego. Bazę metodologiczną niniejszego studium stanowi językoznawstwo kognitywne, a w szczególności semantyka kognitywna oraz założenia lingwistyki kulturowej, pozwalające na opis poszczególnych aspektów języka z perspektywy różnych wizji świata (por. Wilk-Racięska, 2009).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5019
ISBN: 9788322622520
9788380121539
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szyndler_Zoomorfismos_fraseologicos_del_espanol.pdf2,26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons