Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5101
Title: Aspiracje życiowe i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przykładzie powiatu wodzisławskiego
Authors: Niemiec, Marek
Advisor: Jacher, Władysław
Keywords: aspiracje życiowe uczniów; aspiracje zawodowe uczniów; aspiracje zawodowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W niniejszej pracy chciałem ukazać cele i aspiracje oświatowe oraz przede wszystkim wynikające z nich aspiracje życiowe i zawodowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (średnich i zasadniczych szkół zawodowych, klas młodzieżowych) na podstawie badań przeprowadzonych w dziewięciu szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego. Moim zdaniem, badania te wypadły zadowalająco. Z założonych przeze mnie hipotez wynika, że młodzież szkół ponadgimnazjalnych można określić jako młodych ludzi mających częściowo sprecyzowane aspiracje, dla których nie bez znaczenia jest wpływ rodziny, środowiska rówieśniczego, szkoły. Niestety, założone przeze mnie hipotezy nie zostały w stu procentach potwierdzone, co moim zdaniem potwierdza słuszność wyboru tematu pracy i konieczność kontynuowania badań tego zagadnienia w przyszłości, oraz objęcia nimi większego terenu. Niezależnie jednak od tego, w jakim stopniu udało mi się zrealizować pierwotne zamysły tej pracy, przedstawione i omówione w niej wyniki badań w jakimś stopniu ułatwiają zrozumienie dążeń i oczekiwań młodego pokolenia odnośnie kontynuacji nauki oraz późniejszej pracy zawodowej i życia prywatnego związanego z założeniem rodziny i funkcjonowaniem w społeczeństwie. Wyniki owych badań pozostawiają nadal wiele spraw otwartych, których kontynuacja jest niezbędna dla oddania pełnego obrazu oczekiwań i dążeń młodych ludzi uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Aspiracje życiowe, zawodowe i oświatowe młodych ludzi uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych są obiektem moich ciągłych zainteresowań. Na bieżąco śledzę zmiany, jakim ulegają, przeprowadzając rozmowy ze swoimi uczniami i słuchaczami. Jednak dopiero praca ta przekonała mnie, że same wywiady i rozmowy nie oddają dokładnie istoty problemu i wystarczają jedynie na określenie pewnych hipotez. Wnikliwa i szczegółowa analiza badań socjologiczno – pedagogicznych, które przeprowadziłem, pozwoliła mi na wyciągniecie określonych wniosków, które przekonały mnie, że badania na ten temat powinny być prowadzone na szerszą skalę (na obszarze województw czy kraju), a wnioski powinny prowadzić do zmiany określonych zachowań decydentów umożliwiając np. większe korzystanie z dóbr kultury młodzieży wiejskiej, zatrzymanie wykształconej młodzieży w naszym kraju, umożliwienie realnego planowania przyszłości młodym ludziom, których aspiracje życiowe i zawodowe, nie są tylko wymysłem i mrzonką, ale stanowią realny cel, który może zostać zrealizowany w przyszłości. Badania te powinny również być szeroko upowszechnione, szczególnie wśród nauczycieli i wychowawców, pozwalając im na rozwijanie i kształtowanie aspiracji pozytywnych, a tłumienie i eliminowanie aspiracji negatywnych wśród swych uczniów i wychowanków. Wyniki tych badań mogą być doskonałym materiałem dla organów planujących kierunki kształcenia (organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie) na poziomie ponadgimnazjalnych szkół średnich i wyższych, tak aby można było otwierać określone kierunki kształcenia zgodnie z aspiracjami oświatowymi i zawodowymi uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5101
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niemiec_Aspiracje_zyciowe_i_zawodowe_uczniow_szkol_ponadgimnazjalnych.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.