Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5121
Title: Zbiorowiska segetalne Pogórza Cieszyńskiego
Authors: Chwastek, Eugeniusz
Advisor: Wika, Stanisław
Keywords: roślinność segetalna; Pogórze Cieszyńskie
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: 1. Roślinność segetalna Pogórza Cieszyńskiego wykazuje istotne zróżnicowanie pośród upraw zbożowych jak i okopowych. Najpospolitszymi syntaksonomami są fitocenozy o szerokiej amplitudzie ekologicznej zespołu Vicietum tetraspermae – zróżnicowane wewnętrznie na trzy podzespoły: V. t. sperguletosum, V.t. typicum, V.t. delphinietosum oraz Echinochloo-Setarietum. 2. Do asocjacji rzadkich w skali regionu należą: Digitarietum ischaemi, Kickxietum spuriae, Lathyro-Melandrietum noctiflori. Podobnie jak w innych częściach kraju ich zajmowany areał wyraźnie się kurczy na Pogórzu Cieszyńskim. Mają na to wpływ – z jednej strony nowoczesne sposoby gospodarowania na roli, z drugiej - nasilająca się z roku na rok chemizacja rolnictwa. 3. Niektóre z zespołów wykazują zróżnicowanie w składzie gatunkowym, co pozwoliło na wyodrębnienie jednostek niższego rzędu w randze podzespołów, facji lub wariantów. 4. Zespoły segetalne Pogórza Cieszyńskiego, w stosunku do analogicznych płatów z innych regionów kraju wykazują tendencję do ubożenia składu florystycznego, w szczególny sposób zjawisko to uwidacznia się w agrocenozach Aphano-Matricarietum i Lathyro-Melandrietum noctiflori. 5. Pogórze Cieszyńskie należy do regionów, który nie podlega znaczącym zmianom środowiskowym, zaś warunki środowiskowe (gleby, klimat) sprzyjają występowaniu tu zbiorowisk rzadkich nawet w skali kraju. Dotyczy to m.in. zbiorowisk przywiązanych do siedlisk kalcyfilnych. 6. Ginące chwasty, które są swoistym elementem flory badanego terenu i podnoszą wartość estetyczną krajobrazu kulturowego, stąd też zasługują na ochronę. Należy więc promować tradycyjną uprawę roślin, zwłaszcza w gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych. 7. Rozpoznanie uciążliwych chwastów dla rolnictwa daje tutejszym rolnikom konkretne informacje, na temat zagrożeń dla poszczególnych roślin uprawnych, możliwościach także wskazuje na możliwości adaptacyjne tych antropofitów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5121
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chwastek_Zbiorowiska_segetalne_Pogorza_Cieszynskiego.pdf4,23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.