Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5168
Title: Wybrane przedmistyczne dramaty Juliusz Słowackiego z perspektywy filozofii dramatu Józefa Tischnera
Authors: Romaniszyn-Ziomek, Lidia
Advisor: Piechota, Marek
Keywords: Juliusz Słowacki; Józef Tischner; dramat; filozofia dramatu
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Poszczególne rozdziały niniejszej dysertacji poruszają kwestie związane bezpośrednio z myślą Tischnera zawartą w Filozofii dramatu oraz Sporze o istnienie człowieka, z uwzględnieniem innych opracowań filozofa. Kluczowa problematyka zawarta w dziełach Tischnera staje się punktem wyjścia analizy dramatów Słowackiego. Pierwszy rozdział, Między filozofią a dramatem, podejmuje zagadnienia teoretyczne. Jest wprowadzeniem w metodologię zastosowaną w pracy oraz stanowi ogólny przegląd dotychczasowej literatury przedmiotu. Rozdział drugi, Bohaterowie na scenie dramatu, poświęcony jest podstawowemu zagadnieniu dramatu – spotkaniu, które dokonuje się w dialogicznym kontakcie z drugim. Człowiek jako istota dramatyczna obcuje z innym, a także ze sceną-światem. Na niej się porusza i na niej rozgrywa się jego dramat. W spotkaniu z innym rodzi się możliwość tragedii, zdrady lub ocalenia, potępienia albo usprawiedliwienia. Inny może stać się wybawcą, ale też wrogiem, dążącym do wywyższenia swej wartości poprzez poniżanie i zabójstwo. Rozdział trzeci, Zło międzyosobowe, traktuje o jednym z fundamentalnych dla romantyzmu problemów; o złu, które w koncepcji Tischnera nie jest bytem, lecz fenomenem, rodzącym się między podmiotami w wyniku dyskursu. Podobnie można dochodzić genezy zła w omawianych utworach Słowackiego, gdzie zbrodnia jest kulminacją zdarzeń, będących wynikiem obcowania bohaterów. Kolejny rozdział, Zasłona, maska i emocje kłamcy, stanowi kontinuum zagadnienia zbrodni. Porusza przede wszystkim kwestie związane z zachowaniami bohaterów-zbrodniarzy, którzy, przybierając maski, dążą do stworzenia podwójnej rzeczywistości: innej dla siebie samych i innej dla otoczenia. Tischner używa tu określeń: „Ja-dla-siebie” i „Ja-dla-innych”, sugerując istnienie w człowieku świata wewnętrznego, w którym stopniowo dochodzi do „wewnętrznego przyznania”, lecz dopiero w konfrontacji z zewnętrznym wyrokiem. Ostatni, piąty rozdział, Twarze umarłych powracają, przywołuje motyw, który często pojawia się w Tischnerowskich rozważaniach. Dotyczy on paradoksalnego uczucia stałej obecności innego, mimo wcześniejszego usunięcia go ze sceny. Ofiary zbrodni powracają do swych oprawców jako ci, którzy są miernikiem ich wartości. Interpretacja przedmistycznych dramatów narzędziem, jakie daje Tischner, jest możliwa już poprzez samo zestawienie tych dwóch dzieł: dramatów i filozofii dramatu, która sama w sobie może stanowić komentarz do zachowań zarówno bohaterów, jak i zdarzeń przedstawionych w utworach romantyka. Zarazem teksty Słowackiego oraz Tischnera stają się głosami w dyskusji, niekiedy nie wymagając w zasadzie większego komentarza. Dlatego zasadne wydaje się częste oddawanie im głosu, by mogły same „przemówić”, zaistnieć niezależnie, rozpoczynając tym samym dialog romantycznego twórcy ze współczesną myślą o człowieku i świecie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5168
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romaniszyn_Ziomek_Wybrane_przedmistyczne_dramaty_Juliusz_Slowackiego.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.