Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5177
Title: Europejski Fundusz Społeczny jako instrument realizacji polityki zatrudnienia i rynku pracy w województwie śląskim
Authors: Wiszczun, Ewelina
Advisor: Mitręga, Marian
Keywords: Europejski Fundusz Społeczny; województwo śląskie; unijna polityka społeczna; Unia Europejska; polityka zatrudnienia; rynek pracy; Polska
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Państwo w pozycji najwyższego arbitra kontroluje węzłowe zagadnienia ustrojowe w państwie. Szczególną rolę ogrywa samorząd i organizacje pozarządowe w realizacji regionalnej i lokalnej polityki zatrudnienia. W dzisiejszym kształcie rozumie się realizację polityki społecznej, jako system programów i realizowanych w ich ramach projektów lokalnych, gdzie aktualne priorytety polityki zatrudnienia powinny zostać na nie przełożone. Istotną funkcję pełni Europejski Fundusz Społeczny jako instrument realizacji polityki zatrudnienia, co zostało udowodnione w dysertacji zatytułowanej „Europejski Fundusz Społeczny jako instrument polityki zatrudnienia i rynku pracy w województwie śląskim”. Polska pierwszy raz otrzymała możliwość proponowaną w ramach polityki spójności, wykorzystania funduszy strukturalnych i wszystkie doświadczenia okresu wdrażania 2004 -2006, będą cennymi w kolejnym okresie programowania 2007 – 2013. Przykład województwa śląskiego wydaje się interesujący, gdyż śląski rynek pracy na tle całego kraju jest dość szczególny i posiada szereg właściwości, które wyróżniają go spośród innych województw. Z jednej strony na śląski rynek pracy wpływają zróżnicowane i przeciwstawne tendencje, ponieważ rynek pracy na analizowanym obszarze ukształtowany został pod wpływem procesów restrukturyzacji przemysłu, z drugiej strony przez dynamicznie rozwijające się nowoczesne dziedziny produkcji i usługi rynkowych. Województwo śląskie w rankingu podziału środków z Europejskiego Funduszu Społecznego według województw zajmuje drugie miejsce. Praca doktorska składa się z części teoretycznej i badawczej. W rozdziale pierwszym autorka podejmuje próbę określenia koncepcji unijnej polityki społecznej. Odwołuje się do koncepcji teoretycznych polityki społecznej. Porusza problematykę determinantów rozwoju polityki społecznej Unii Europejskiej oraz metod realizacji tej polityki, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru polityki zatrudnienia i rynku pracy. Wiele miejsca poświęcono Europejskiemu Funduszowi Społecznemu jako instrumentowi realizacji polityki zatrudnienia. Rozdział drugi został poświęcony polskiej polityce zatrudnienia w obliczu zmian, które zachodzą w Unii Europejskiej. Zwrócono szczególną uwagę na determinanty polityki zatrudnienia w Polsce, które zostały określone pod wpływem aktualnych koncepcji w Unii Europejskiej. Rozdział trzeci w całości został poświecony specyfice Europejskiego Funduszu Społecznego. Omówiony został zarówno proces programowania jak i wdrażania w Polsce, system polityki spójności w okresie 2004-2006 charakteryzował się wysokim stopniem centralizacji i specyfika tego systemu przełożyła się również na realizację tego instrumentu na obszar województwa śląskiego. Rozdział czwarty i piąty dotyczą województwa śląskiego. W rozdziale czwartym przedstawiono realizację Europejskiego Funduszu Społecznego jako instrumentu realizacji polityki zatrudnienia i rynku pracy w województwie śląskim. Dokonano diagnozy śląskiego rynku pracy, a także realizacji regionalnej polityki zatrudnienia. Uwagę należy zwrócić na umieszczony autorki model zintegrowanej polityki zatrudnienia w województwie śląskim. Rozdział piąty jest rozdziałem badawczym, gdzie projektodawcy – beneficjenci Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie śląskim, w okresie 2004-2006 dokonali oceny omawianego instrumentu. Uwagi projektodawców posłużyły do wyciągnięcia wniosków cennych dla realizacji polityki zatrudnienia i rynku pracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5177
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wiszczun_Europejski_Fundusz_Spoleczny.pdf2,22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.