Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5209
Title: Components of strategic competence in advanced foreign language users
Authors: Ślęzak-Świat, Agnieszka
Advisor: Wysocka, Maria
Keywords: kompetencje strategiczne; język angielski; świadomość językowa; nauczanie języków obcych
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Niniejsza rozprawa doktorska podejmuje temat kompetencji strategicznej u zaawansowanych użytkowników języka obcego. W szczególności poświęcono ją zbadaniu funkcjonowania modelu kompetencji strategicznej Bachman’a i Palmer’a (1996), który zakłada, że jest ona zbiorem strategii metakonitywnych regulowanych przez czynniki afektywne, a nie tylko opanowaniem umiejętnego posługiwania się strategiami komunikacyjnymi. Główne cele niniejszej pracy obejmują: • określenie, czy model Bachman’a i Palmer’a oddaje dynamiczną naturę spontanicznej wypowiedzi, w naszym przypadku – zaawansowanych użytkowników języka; • obserwację dotyczącą założeń w/w modelu, według których użytkownicy: określają cel komunikacji przed rozpoczęciem wypowiedzi, oceniają swoją wypowiedź w czasie realnym oraz ją planują; • zbadanie, czy prawidłowe określenie lub nieokreślenie celu komunikacji wpływa na pozostałe składowe kompetencji strategicznej, jak i stosowane przez nich strategie komunikacyjne; • określenie, jakie to są strategie i jaką ich część stanowią strategie parajęzykowe (zdecydowaliśmy się zastosować nazwę parajęzykowe (Corder, 1983), ponieważ w trakcie badania zaobserwowaliśmy, że większości z nich nie da się odizolować od strategii stricte językowych); • określenie, jak często zaawansowani użytkownicy języka stosują strategie prajęzykowe i w jaki sposób współgrają one ze strategiami językowymi; • określić, czy zastosowanie strategii metakonitywnych wymienionych przez Bachman’a i Palmer’a (1996) jest faktycznie związanie ze świadomością językową; • sprawdzenie, czy zaawansowani użytkownicy języka w naszym przypadku studenci piątego roku anglistyki, stosują w praktyce wiedzę zdobytą na przedmiotach teoretycznych; 294 • zbadanie wypowiedzi zaawansowanych użytkowników pod kątem nowych składowych kompetencji strategicznej, które nie zostały wyróżnione przez Bachman’a i Palmer’a (1996) i opisaniu ich charakterystyki. Rozprawa składa się z dwóch części. W części pierwszej obejmującej rozdziały I – VI, przedstawiono badania bezpośrednio lub pośrednio związane z zagadnieniem kompetencji strategicznej. Rozdział I, jest poświęcony historii badań dotyczących zagadnienia kompetencji językowej i wyróżnienia w niej jako elementu składowego kompetencji strategicznej. Rozdział II zawiera prezentację modelu Bachman’a (1990) i jego zmodyfikowanej i rozwiniętej wersji zaprezentowanej przez Bachman’a i Palmer’a (1996). Następny rozdział prezentuje kognitywne podstawy teoretyczne związane z określeniem celu komunikacji oraz planowaniem. Rozdział IV prezentuje afektywne aspekty oceny w realnym czasie spontanicznej wypowiedzi z perspektywy badań neurolingwistycznych. Rozdział V prezentuje strategie komunikacyjne, związane z produkcją. Szczególna uwagę poświęcono na to, jak w taksonomiach strategii komunikacyjnych ujmowane są strategie para językowe. Ostatni rozdział określa relację pomiędzy zagadnieniem kompetencji strategicznej a zaawansowanym użytkownikiem języka. Część druga niniejszej rozprawy, obejmująca rozdziały VII-IX stanowi opis badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych przez autorkę rozprawy. Rozdział VII, stanowiący wstęp do badania głównego, zawiera opis pytań badawczych, schemat badań oraz szczegółowe sprawozdanie z badania pilotażowego, a także opis metod badawczych, w tym opis próby, instrumentów oraz procedur badawczych. W rozdziale VIII zaprezentowano wyniki oraz analizę danych, a w rozdziale IX, następujące wnioski. Model kompetencji strategicznej zaproponowanej przez Bachman’a i Palmer’a (1996) pozwala na zdiagnozowanie jej poziomu u zaawansowanych użytkowników języka; określenie celu komunikacji jest najbardziej strategicznym składnikiem kompetencji strategicznej rozumianej jako zbiór strategii metakognitywnych. Tylko 37% badanych użytkowników było w stanie określić ten cel prawidłowo. Prawidłowe, bądź nie, określenie celu komunikacji pozwoliło na wyodrębnienie dwóch grup użytkowników, u których zaobserwowaliśmy następujące różnice: 295 • użytkownicy, którzy poprawnie określili cel komunikacji byli bardziej refleksyjni i świadomi tego, jak przebiegała ich wypowiedź udzielając więcej ilości komentarzy podczas kierowanej retrospekcji; • poprawne określenie celu komunikacji miało także wpływ na to, jak przebiegała ocena wypowiedzi przez badanych, wzorzec afektywny różnił się w obydwu grupach, co można było zaobserwować na podstawie aktywacji mięśni twarzy, które są nieodłącznie związane z oceną sytuacji (nad którą można sprawować kontrolę lub nie); to z kolei dowodzi, że kompetencja strategiczna rozumiana jako zbiór strategii metakognitywnych łączy w sobie teorię z podstawami neuroanatomicznymi regulującymi naszym zachowaniem, także językowym; • w przypadku planowania, obydwie grupy badanych w większości deklarowały, że nie planowały swojej wypowiedzi ani globalnie, ani lokalnie, natomiast dane zebrane w trakcie obserwacji wykazały, że globalny plan wypowiedzi jest ściśle związany z określeniem celu komunikacji; plan lokalny był realizowany w formie parafraz; użytkownicy, którzy poprawnie określili cel komunikacji parafrazowali znacznie częściej (nie byli sztywni syntaktycznie) niż ci, którzy cel komunikacji określili źle; parafrazowanie dowodzi, że użytkownik posiada pewien plan lub wzorzec, który chce zrealizować i parafraza jest narzędziem, które ma do tego doprowadzić; • produkcja, która jest ostatnim elementem kompetencji strategicznej w naszym badaniu dotyczy przede wszystkim strategii komunikacyjnych, które zdecydowanie różniły się pod względem jakościowym i ilościowym w obydwu grupach; wbrew przekonaniu, że to niekompetencja lub luki wiedzy przyczyniają się do stosowania strategii okazało się, że to użytkownicy, którzy poprawnie określili cel komunikacji częściej stosowali strategie komunikacyjne. Na postawie przeprowadzonego badania nie wyodrębniono nowego składnika kompetencji strategicznej, jako że uważamy, iż model zaproponowany przez Bachman’a i Palmer’a (1996) określa precyzyjnie dynamiczną naturę kompetencji strategicznej. Wszystkie materiały badawcze zamieszczono w aneksie oraz na płycie DVD- ROM (okładka). Pracę kończy Bibliografia, zawierająca wykaz cytowanych prac.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5209
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slezak_Swiat_Components_of_strategic_competence.pdf2,39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.