Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5243
Tytuł: Problemy oraz argumenty filozoficzne i etyczne w dyskusji nad metodą in vitro : studium porównawcze wybranych stanowisk bioetycznych
Autor: Zapart, Bogusław
Promotor: Jonkisz, Adam
Słowa kluczowe: metoda In vitro; filozofia; bioetyka; etyka
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: Rozważania poświęcone filozoficznym i etycznym aspektom metody in vitro warto domknąć zebraniem ich głównych wyników. Pierwszym jest zestawienie i uporządkowanie ustaleń dotyczących medycznej strony metody in vitro, wzbogacone o szerszy kontekst obejmujący główne zagadnienia zawiązane z medycyną rozrodu. Dało to podstawę do sformułowania problemów i dylematów moralnych wynikających z jej stosowania. Za schemat ich prezentacji posłużył podstawowy podział in vitro na homologiczne i heterologiczne (oraz wyodrębnienie problemów dotyczących dziecka, rodziców, związanych z dawstwem gamet), wskazane zostały także problemy etyczne wspólne dla obu tych odmian. Wartościowe jest także uściślenie terminologii, doprecyzowanie pojęć stosowanych w debacie bioetycznej, takich jak dylemat, problem, konflikt itp. Ponieważ odpowiedzi na pytania dotyczące in vitro zależą od przyjmowanej teorii etycznej, zostały w rozprawie porównawczo przedstawione stanowiska obecne w debacie bioetycznej, zarówno klasyczne, jak i współczesne. Dało to możliwość poznania i skonfrontowania ich założeń, a także implikacji istotnych dla oceny metody in vitro. Analiza porównawcza wykazała, że w stosunku do metod wspomagania rozrodu są prezentowane dwie główne, skrajne postawy (zbudowane na dwóch skrajnych orientacjach filozoficzno-etycznych: etycznym absolutyzmie i etycznym relatywizmie; oraz dwóch skrajnych antropologiach: spirytualistycznej i materialistyczno-naturalistycznej). Pierwsza, reprezentowana głównie przez personalizm katolicki, zdecydowanie sprzeciwia się możliwości korzystania z in vitro; druga, akceptująca tę metodę, jest wsparta najczęściej o założenia utylitarystyczne czy deontonomiczne. Stanowiskiem pośrednim, bliskim autorowi tej pracy, jest pogląd Kościoła luterański ego w Polsce, który dopuszcza in vitro homologicznego, natomiast negatywne ocenia odmianę heterologiczną, korzystanie z usług matki zastępczej, tworzenie i przechowywanie zamrożonych embrionów bez wyraźnego celu późniejszej inplantacji do organizmu matki oraz wykorzystywanie ich do eksperymentów naukowych. Stanowisko to można nazwać umiarkowanym, daje ono bowiem możliwość korzystania z metod wspomaganego rozrodu, chroniąc jednocześnie przed bezwarunkowym ich stosowaniem, a dokładniej - wyraźnie i wąsko wyznacza warunki korzystania z metody in vitro. Kolejnym wynikiem rozważań jest rekonstrukcja, zestawienie i (cząstkowa) ocena argumentów (filozoficznych, etycznych, prawnych, medycznych, psychologicznych, teologicznych itd.) formułowanych w dyskusji nad metodą in vitro. Ich prezentacja i analiza wykazała, że odwołując się do przyjętych założeń (np. przyjętej definicji osoby, wybranych kryteriów człowieczeństwa, prawd wiary), nie posiadają one charakteru rozstrzygającego lecz warunkowy. Zawarte w pracy zestawienie stanowisk i argumentów widocznych w kontekście metody in vitro jest zgodne z przekonaniem, podzielanym przez piszącego te słowa, że pluralizm stanowisk bioetycznych, mnogość formułowanych na ich gruncie argumentów jest wartością. W przestrzeni publicznej jest bowiem miejsce dla różnych stanowisk i rzeczowej, rozumnej dyskusji, której celem jest wypracowanie stanowiska możliwego do przyjęcia przez różne strony dyskursu teoretycznego i większość społeczeństwa. Toczone spory, jeśli tylko są wolne od emocji, modnych opinii, nastawień irracjonalnych, fundamentalistycznych, dają możliwość poznania przekonań innych uczestników debaty, skłaniają do gruntownego przejrzenia własnych założeń, oczyszczenia poglądów z błędnych twierdzeń i poprawienia argumentacji. Ponadto, wzbogacone o rzetelną wiedzę medyczną, precyzyjne ustalenia filozoficzne i etyczne, otwarte na zasady dialogu, przyczyniają się do tworzenia właściwych, możliwych do przyjęcia i wprowadzenia w życie przepisów prawa. Wartościowa jest również ich nieideologiczna obecność w świecie szeroko rozumianych mediów, sprzyjająca temu, że tematyka bioetyczna, nie jest ograniczona do debat akademickich. Wyrażając nadzieję, że rozważania tej pracy sprzyjają rzetelnej dyskusji nad metodą in vitro, dostrzegam jednocześnie zasadne problemy, które można by podjąć w badaniach dotyczących problemów i dylematów związanych ze stosowaniem metody in vitro. Chodzi na pewno o zagadnienia z pogranicza etyki i prawa, a także 0 szersze studium porównawcze, obejmujące inne stanowiska bioetyczne 1 argumenty na ich gruncie formułowane. Zasadna i interesująca byłaby też analiza porównawcza regulacji prawnych (i ich założeń filozoficznych i etycznych) dotyczących metody in vitro, przyjmowanych w różnych krajach Europy i Stanach Zjednoczonych. Warte filozoficznej analizy są także projekty ustaw regulujących kwestię stosowania rozrodu wspomaganego zgłoszone do laski marszałkowskiej polskiego Sejmu. Refleksja bioetyczna, bez względu na to, jak uprawiana (teoretycznie czy regulująco) jest konieczna. Przyczynia się bowiem do zaspokojenia potrzeby uzasadnień moralnych ludzkiego działania, nasilającej się wraz z rozwojem oferowanych przez naukę możliwości, oddalających człowieka od „stanu naturalnego”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5243
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zapart_Problemy_oraz_argumenty_filozoficzne.pdf4,83 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.