Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5280
Title: Przekład ustny środowiskowy : teoria, normy, praktyka
Authors: Kruk-Junger, Katarzyna
Advisor: Fast, Piotr
Keywords: tłumaczenie ustne; tłumaczenie symultaniczne; tłumaczenie konsekutywne
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W niniejszej rozprawie podjęta zostanie próba przeanalizowania istniejących teorii i postulatów dotyczących zarówno kwestii uniwersalnych dla wszystkich rodzajów przekładu, jak i tych, które skupiają się na problemach tłumaczenia na potrzeby instytucji publicznych, a następnie skonfrontowania ich z badaniami jakościowymi przeprowadzonymi wśród pośredników językowych tego typu. Zestawienie to posłuży do oceny ich przydatności w praktyce zawodowej tłumaczy. Po odnalezieniu słabych i mocnych stron istniejących teorii, postaramy się usystematyzować problemy, na które wskazują tłumacze w swojej pracy, oraz stworzyć specyficzną „mapę” przekładu środowiskowego, na którą naniesiemy obszary już opracowane przez badaczy i odzwierciedlające stan wiedzy potwierdzony badaniami oraz „białe plamy” tematów, które do tej pory nie doczekały się należytego opracowania. Zaproponujemy, aby mapa ta miała formę nowego modelu, uwzględniającego problemy praktyczne pojawiające się w przekładzie tego typu wskazane przez respondentów, które mają bezpośredni wpływ na ich wybory i zachowania tłumaczeniowe oraz ostateczną jakość przekładu. Ponieważ będzie on miał za zadanie ilustrować zarówno językowe, jak i pozajęzykowe aspekty przekładu wpływające na tłumacza, w jego budowie wyjdziemy od ogólnego modelu komunikacji Romana Jakobsona. Badacz ten po raz pierwszy spójnie przedstawił tego rodzaju interakcję jako złożony proces, w którym ważną rolę odgrywają takie elementy jak nadawca, odbiorca, komunikat, kod, kontekst oraz kontakt, co – jak zobaczymy – znajduje potwierdzenie również w komunikacji z udziałem tłumacza. Warto tutaj podkreślić, że model ten sam w sobie nie będzie miał na celu ukazania jak przekład powinien wyglądać z perspektywy teorii, lecz raczej przedstawienie jak, według badanych, przedstawia się sytuacja w praktyce. Nie jest zatem próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie o ideał, lecz ukazanie rzeczywistości, z jej słabymi i mocnymi punktami, aby umożliwić w przyszłości rzetelną i wszechstronną dyskusję nad tym, jakie powinno być tłumaczenie środowiskowe oraz jak można to osiągnąć, zarówno poprzez normalizację, jak i dydaktykę. Proponowane zestawienie nie będzie również ostateczną i zamkniętą listą problemów, jakie pojawiają się w przekładzie środowiskowym. Zastosowane ograniczenia metodologiczne nie pozwalają ani na wartościowanie wagi poszczególnych aspektów tłumaczenia, ani na ocenę, na ile wyczerpujące są odpowiedzi respondentów w kwestii trudności, jakie napotykają w pracy. Uzyskane wyniki umożliwią jednak wykazanie, które z istniejących teorii przekładoznawczych oraz wskazówek normatywnych dają się zastosować w praktyce oraz które należałoby odrzucić ze względu na ich nieprzydatność, a czasem wręcz szkodliwość w rozwiązywaniu konkretnych problemów przekładowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5280
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kruk_Junger_Przeklad_ustny_srodowiskowy.pdf1,94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.