Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5354
Title: Ocena skuteczności ochrony wartości botanicznych w wybranych rezerwatach przyrody środkowej i południowej części województwa śląskiego
Authors: Gorczyca, Monika
Advisor: Wika, Stanisław
Keywords: rezerwaty przyrody; ochrona przyrody; ochrona rezerwatowa
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest Ocena skuteczności ochrony wartości botanicznych w wybranych rezerwatach przyrody środkowej i południowej części województwa śląskiego. Rezerwaty przyrody powoływane sa w celu ochrony obszarów z zachowanymi w stanie naturalnym - lub mało zmienionymi - ekosystemami, a tak e okreslonymi gatunkami roslin i zwierzat oraz elementami przyrody nieo ywionej. Skutecznosc tej ochrony, dla zachowania przedmiotu ochrony i innych cennych wartosci przyrodniczych, zale y od szeregu czynników – ich charakteru, nate enia i stanu ekosystemu, w tym głównie stopnia jego naturalnosci. Stan zachowania chronionego obiektu jest te wynikiem zjawisk zachodzacych na jego terenie przed objeciem go ochrona rezerwatowa (Sokołowski, 1991). Celem podjetych badan była ocena skutecznosci ochrony dla zachowania głównego przedmiotu ochrony i innych cennych wartosci botanicznych w wybranych rezerwatach przyrody srodkowej i południowej czesci województwa slaskiego. Główne zadania badawcze to: 1. przedstawienie aktualnego stanu zachowania szaty roslinnej w badanych rezerwatach przyrody; 2. rozpoznanie zmian, jakie zaszły we florze i roslinnosci badanych obiektów od momentu objecia ich ochrona rezerwatowa do dnia dzisiejszego; 3. okreslenie, jakie działania ochronne powinny byc podjete dla utrzymania bioró norodnosci i zachowania głównego przedmiotu ochrony. Przedmiotem badan była flora naczyniowa i roslinnosc 10 wybranych rezerwatów przyrody sposród 62 istniejacych w województwie slaskim. Do cennych wartosci botanicznych zaliczono rzadkie i chronione gatunki roslin naczyniowych, rosliny górskie i gatunki wskaznikowe starych lasów lisciastych, a tak e zagro one zbiorowiska roslinne. Do miary skutecznosci ochrony rezerwatowej w zbiorowiskach lesnych właczono równie ocene ilosci martwego drewna. 6 Podjete badania miały zweryfikowac nastepujace hipotezy: 1. Badane rezerwaty przyrody podlegaja silnej antropopresji, w zwiazku z czym wartosci botaniczne w tych obiektach sa wyraznie uszczuplone. 2. Niewłasciwie realizowana forma ochrony mo e wpływac negatywnie na stan zachowania flory i roslinnosci w poszczególnych rezerwatach. 3. Pomimo ró norodnych zagro en badane obiekty przyczyniaja sie do skutecznej ochrony najcenniejszych wartosci botanicznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5354
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorczyca_Ocena_skutecznosci_ochrony_wartosci_botanicznych_w_wybranych_rezerwatach_przyrody.pdf38,79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.