Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5362
Tytuł: Fazy międzymetaliczne o złożonej strukturze w układach Al-Ni-Cr i Al-Pd-Cr
Autor: Kowalski, Wojciech
Promotor: Surowiec, Marian
Słowa kluczowe: stopy aluminium; związki międzymetaliczne
Data wydania: 2009
Wydawca: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy są Fazy międzymetaliczne o złożonej strukturze w układach Al-Ni-Cr i Al-Pd-Cr. Fazy międzymetaliczne są stałymi związkami zawierającymi dwa lub więcej, najczęściej metalicznych składników (dopuszcza się obecność składnika niemetalicznego), posiadającymi odmienne właściwości od tworzących je pierwiastków stopowych. W wyniku prowadzonej wieloletniej współpracy naukowo-badawczej prowadzonej pomiędzy Instytutem Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego a Instytutem Fizyki Ciała Stałego, Forschungszentrum Juelich (Niemcy) wykryto m in. nową fazę międzymetaliczną v w dwuskładnikowym układzie Al-Cr wygrzewanym przez okres 3 miesięcy [7], Fakt ten jak również występowanie niestabilnych faz kwazikrystalicznych w układzie Al-Cr [8 ] stał się przesłanką do podjęcia niniejszej pracy mającej na celu przeprowadzenie badań poszerzonego układu dwuskładnikowego Al-Cr o trzeci pierwiastek (metal przejściowy). Jako trzeci pierwiastek wybrano nikiel oraz pallad znajdujące się w 1 0 grupie układu okresowego pierwiastków. Nikiel i pallad posiadają ten sam typ struktury Al, natomiast różnią się elektroujemnością - w przypadku niklu wynosi ona 2 a w przypadku palladu 2,2 według skali Linusa Paulinga.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5362
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kowalski_Fazy_miedzymetaliczne_o_zlozonej_strukturze.pdf4,13 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.