Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5374
Title: Wykorzystanie pochodnych aryloksylowych i reakcji chlorolizy w funkcjonalizacji 3,4-dipodstawionych 5- i 8-nitrochinolin
Authors: Chyćko, Magdalena
Advisor: Maślankiewicz, Andrzej
Keywords: reakcje chlorolizy; chinolina
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Wiodący zamysł mojej pracy dotyczył rozszerzenia dotychczasowych badań nad przekształceniem chinoliny poprzez tiochinantren 2a w 3,4-dipodstawione chinoliny 3 o możliwość otrzymania 5-, 6 - i 8-nitro-3,4-dipodstawionych chinolin 3, 8 , 9. Zarówno tiochinantren 2a (czyli l,4-ditiino[2,3-c;5,6-c’]dichinolina), jak 1 sulfidy 4-podstawione-3’-methyltio-3,4’-dichinolinylowe 4 i 5 można łatwo przekształcić w odpowiednie pochodne nitrowe w reakcji z mieszaniną nitrującą. Pierwsze serie reakcji przeprowadziłam nad sulfidami 5-, 6 - i 8-nitro-4- podstawionymi 3’-metylosulfinylo-3,4’-dichinolinylowymi 6 i 7 i ich prekursorami 4 i 5. Reakcje sulfidów 4-chloro i 4-metoksy-3’-metylotio-3,4’-dichinolinylowych 4 i 5 z fenolanem potasu zachodzą przede wszystkim z zaangażowaniem podstawnika przy C-4 bez naruszania szkieletu” sulfidu dichinolinylowego Pochodne 3’-metylosulfinylowe 7, 6 reagują z fenolanem potasu z rozerwaniem wiązania C-4’-S, w wyniku czego jako produkty końcowe powstają dwie jednostki chinolinowe: 4-aryloksy-3-metylosulfinylochinolina 9 oraz 4-chloro-3- alkilotiochinolina 3a lub 8. Reakcje sulfidów 4-chloro-5- i 8 - nitro-3’-metylosulfinylo-3,4’- dichinolinylowych 7b i 7c z fenolanami potasu zachodzą w obu pozycjach przy C-4 i C-4’, co prowadzi do mieszaniny produktów 4-aryloksy-5- i 8-nitro-3- metylotiochinolin oraz 4-chloro-5- i 8-nitro-3-metylotiochinolin. Całkowitą regioselektywność reakcji w kierunku rozszczepienia wiązania C-4’-siarka fenolanami, uzyskuje się przy użyciu 2 -etylo-6 -metylofenolanu potasu, co pozwala na efektywną syntezę 4-chloro-5- i 8-nitro-3-metylotiochinolin. Reakcje tiochinantrenu 2a z mieszaniną nitrującą prowadzą do złożonej mieszaniny ponad 11 związków. Mieszanina ta zawiera 7-tlenki tiochinantrenów 12 posiadające jedną lub dwie grupy nitrowe w położeniach 5- i 8 -chinolinylowych. Redukcja mieszaniny 7-tlenków nitrotiochinantrenów 12 jodowodorem prowadzi do mieszaniny mono i dinitrotiochinantrenów 2b-e, które można rozdzielić chromatograficznie. Uzyskane w ten sposób mono- i dinitrotiochinantreny 2b-e zostają utlenione mieszaniną nitrującą do 7-tlenków nitrotiochinantrenów 12b-h. Otrzymane 7 związków ma właściwości chromatograficzne identyczne ze składnikami mieszaniny powstałej po reakcji tiochinantrenu z mieszaniną nitrującą, w której występują także 7-tlenek tiochinantrenu 12a oraz 7,7-ditlenek 8 -nitrotiochinantrenu 12i. Stwierdzono, że wszystkie uzyskane pochodne nitrotiochinantrenów i ich 7-tlenków ulegają reakcji chlorolizy, która poprzez destrukcję pierścienia 1,4-ditiinowego rozszczepia bichinolinowy układ tiochinantrenu na dwie jednostki 4-chloro-3-chlorosulfonylochinolinowe lub (oraz) ich nitrowe pochodne. Czyni to z jednej strony ścieżkę analityczną w ustalaniu budowy nitrotiochinantrenów i ich 7-tlenków, a z drugiej trakt syntezy nowych chlorków 3-chinolinosulfonylowych 13 oraz ich pochodnych sulfonamidów 2 2 i sulfonianów. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskałam nowe 4-aryloksy-3- metylotio- i 3-metylosulfinylochinoliny oraz zbiór 5-, 6 -, 8 -nitrochinolin podstawionych w pozycji 3 grupami: tioalkilowymi, chlorosulfonylowymi, sulfamoilowymi, a w pozycji 4 grupami: aryloksylowymi, chlorową metoksylową, okso, oraz zbiór nitrotiochinantrenów i ich 7-tlenków. Z analizy 60 nieopisanych dotąd związków za pomocą programu PASS wynika, że 14 związków wykazuje bardzo duże - ponad 90% prawdopodobieństwo wystąpienia aktywności biologicznej, co daje dużą szansę na potwierdzenie jej przez badania biologiczne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5374
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chycko_Wykorzystanie_pochodnych_aryloksylowych_i_reakcji_chlorolizy.pdf5,33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.