Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5380
Title: The disambiguation of the english verbs send and open : a study based on the object oriented method
Other Titles: Dezambiguizacja angielskich czasowników open i send w ramach ujęcia zorientowanego obiektowo
Authors: Drzazga, Anna
Advisor: Banyś, Wiesław
Keywords: leksykografia; tłumaczenie automatyczne; metoda zorientowana obiektowo; klasa obiektowa; dezambiguizacja
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest dezambiguizacja dwóch angielskich czasowników kauzatywnych: open (otworzyć/otwierać) oraz send (wysłać/wysyłać) w ramach projektu polegającego na stworzeniu elektronicznych baz danych morfologicznych, syntaktycznych i leksykalnych, znajdujących zastosowanie w tworzeniu słowników elektronicznych typu modifie - modifieur języka ogólnego, jak również języków specjalistycznych. Do dezambiguizacji i analizy wybranych czasowników zastosowano model zorientowany obiektowo Wiesława Banysia, którego parametry umożliwiają opis każdej jednostki leksykalnej w sposób precyzyjny, kompletny i zgodny z wymogami tłumaczenia automatycznego. Pojęciem kluczowym przyjętej metody opisu leksykograficznego jest klasa obiektowa zawierająca elementy wyodrębnione na podstawie atrybutów i operatorów właściwych dla danej klasy, umożliwiających ukazanie polisemii predykatów i wyróżnienie ich poszczególnych użyć. Posługując się modelem zorientowanym obiektowo ustala się zestaw użyć analizowanych czasowników w korpusie, z uwzględnieniem słowników tradycyjnych, następnie grupuje się znalezione okurencje użyć w zbiory posiadające wspólne cechy syntaktyczne, semantyczne i leksykalne, przypisuje się poszczególnym zbiorom użyć tłumaczenia w języku docelowym, konklukzje analizy zapisuje się zarówno w formacie opisowym, jak i w formie tabel. Z prezentowanego w niniejszej rozprawie punktu widzenia wynika fakt, że jest tyle znaczeń danego słowa w języku źródłowym, ile jest jego tłumaczeń w języku docelowym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5380
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drzazga_The_disambiguation_of_the_english_verbs_send_and_open.pdf13,05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.