Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5504
Title: Ślad, obecność, piętno imienne. O inkontrologii i ergantropii Andrzeja Nowickiego
Authors: Wieczorek, Krzysztof
Keywords: ergantropia; inkontrologia; piętno imienne; obecność; ślad
Issue Date: 2013
Publisher: Instytut Filozofii UMCS Lublin
Citation: Kultura i Wartości, 2013, 5, s. 37-53
Abstract: Z okazji pierwszej rocznicy śmierci Profesora Andrzeja Nowickiego autor przypomina najwartościowsze – jego zdaniem – inspiracje intelektualne swego niegdysiejszego nauczyciela. Skupiają się one w obrębie inkontrologicznej i ergantropijnej wizji człowieka, konsekwentnie rozwijanej i omawianej w licznych publikacjach Nowickiego. Pierwszy ślad nowego ujęcia człowieka pojawił się w 1966 r. w artykule Ateistyczna perspektywa nieśmiertelności w czasopiśmie „Euhemer”. Najważniejsze myśli swej filozoficznej teorii spotkań, nazwanej inkontrologią, zawarł Andrzej Nowicki w dwóch swoich książkach: Człowiek w świecie dzieł, Warszawa 1974, i Spotkania w rzeczach, Warszawa 1991. Z kolei najbardziej całościowy wykład koncepcji ergantropii znaleźć można w zapisie referatu, wygłoszonego na Zjeździe Filozofii Polskiej, opublikowanym pod tytułem Ergantropia jako centralna kategoria filozofii kultury w „Studiach Filozoficznych”1987 nr 11. Autor artykułu eksponuje najbardziej nowatorskie rozwiązania filozoficzne Nowickiego, który kwestionuje wiele utartych poglądów na naturę i istotę człowieka, oraz poddaje je krytycznej refleksji w świetle przemyśleń innych autorów, które rzucają światło na sens i preferowane kierunki interpretacji rekonstruowanych w tekście koncepcji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5504
ISSN: 2299-7806
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorek_Slad_obecnosc_pietno_imienne.pdf499,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons