Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5513
Title: A comparative corpus analysis of english and polish equestrian specilized vocabulary concerning dressage and horse training
Other Titles: Porównawcza analiza korpusowa angielskiego i polskiego specjalistycznego słownictwa jeździeckiego z zakresu ujeżdżania i terningu koni
Authors: Pawłowicz, Eleonora
Advisor: Wojtaszek, Adam
Keywords: język angielski; język polski; słownictwo; języki specjalistyczne
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Niniejsza rozprawa doktorska jest analizą angielskiego i polskiego słownictwa jeździeckiego z zakresu ujeżdżenia i treningu koni przeprowadzoną z zastosowaniem porównawczego korpusu tekstów. Wpisuje się ona w nurt badań języków specjalistycznych, którym dotąd poświęcano niewiele uwagi w językoznawstwie i powiązanych dziedzinach. Specjalistyczny język jeździecki, którego jądro stanowi badane słownictwo, wymaga zarówno teoretycznej (badania), jak i praktycznej (leksykografia) pracy językoznawczej, szczególnie w Polsce, gdzie poświęcono mu jak dotąd pojedyncze artykuły oraz nieaktualny już słownik. Jest to wysoce niewystarczające z uwagi na rosnącą popularność jeździectwa jako sportu i rekreacji w Polsce i na świecie. Niniejsza praca ma stanowić przyczynek do poprawy tego stanu. W opisanej sytuacji wstępne oczekiwania mają charakter ogólny: celem jest formalna i semantyczna charakterystyka dwóch zestawów słownictwa (angielskiego i polskiego) pozyskanych z wiarygodnych źródeł w celu odkrycia zawartego w nim językowego obrazu przedmiotowej dziedziny. Następnie badane jest występowanie terminów w korpusie złożonym odpowiednio z angielskich i polskich tekstów z zakresu ujeżdżenia i treningu koni. Każdy z dwóch podkorpusów podzielony jest dodatkowo na dwie części według rozróżnienia ważnego dla danego języka: podkorpus angielski zawiera część dotyczącą jeździectwa klasycznego (angielskiego) oraz jeździectwa w stylu western (amerykańskiego), zaś podkorpus polski – część oryginalną oraz złożoną z tłumaczeń. Pozwala to na porównanie występowania słownictwa w zależności od obszarów językowo-kulturowych oraz weryfikację jakości i aktualności źródeł słownictwa w kontekście planowanego projektu leksykograficznego, do którego wprowadzeniem teoretycznym ma być niniejsza praca. Rozprawa składa się z czterech rozdziałów teoretycznych oraz dwóch badawczych. Rozdział 1 przedstawia historię badań języków specjalistycznych, a rozdział 2 opisuje współczesne funkcje tych języków. Rozdział 3 przybliża pojęcie języka specjalistycznego, omawiając jego nazwy stosowane w językoznawstwie, jego stosunek do języka ogólnego, powiązane pojęcia wiedzy i specjalisty oraz typologie języków specjalistycznych. Rozdział 4 przedstawia badania języków specjalistycznych podejmowane przez szereg powiązanych dyscyplin: językoznawstwo, terminologię, dydaktykę, leksykografię, translatorykę i planowanie językowe. Rozdział 5 stanowi bezpośrednie wprowadzenie do badań, opisując rozwój przedmiotowej dziedziny specjalistycznej, tj. jeździectwa, oraz jej stan obecny, z naciskiem na grupę użytkowników. Rozdział 6 zawiera właściwe badanie podzielone na etapy: wytyczenie zakresu tematycznego i utworzenie dwóch zestawów słownictwa, ich wstępną formalną i semantyczną charakterystykę, uformowanie korpusu, badanie występowania terminów w korpusie za pomocą oprogramowania WordSmith 5.0 oraz analizę frekwencyjną, formalną i semantyczną wyników. Przeprowadzone badanie wykazuje znaczną zależność występowania słownictwa od obszaru kulturowego, reprezentowanego przez style jeździeckie i języki narodowe. Angielski podkorpus jeździectwa klasycznego zawiera więcej terminów niż podkorpus jeździectwa westernowego, co odzwierciedla pozajęzykową wiedzę o tradycji i charakterze obu tych stylów. Z kolei znaczna część terminów polskich jest nieobecna w tekstach, potwierdzając przewidywane niedostatki jednego z wykorzystanych źródeł słownictwa oraz zasadność planowanego projektu leksykograficznego. Podkorpus polskich tłumaczeń wykazuje wyższe nasycenie słownictwem niż podkorpus oryginalny, sugerując różnicę jakościową między zagranicznym a polskim piśmiennictwem jeździeckim przy jednoczesnej wysokiej jakości przekładów. Niniejsza rozprawa stanowi zatem kolejny dowód na powiązanie języków specjalistycznych z ich dziedzinami, a tym samym na pożyteczność z jednej strony opisowych badań językoznawczych przed praktycznymi pracami terminologiczno-leksykograficznymi, z drugiej zaś uwzględniania wiedzy pozajęzykowej i opisu pojęć w badaniach językoznawczych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5513
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawlowicz_A_comparative_corpus_analysis_of_english.pdf2,79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.