Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5516
Title: Odpowiedzialna kopalnia : społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim górnictwie węgla kamiennego : studium socjologiczne
Authors: Jarosławska-Sobór, Sylwia
Advisor: Świątkiewicz, Wojciech
Gawron, Grzegorz
Keywords: społeczna odpowiedzialność; biznes; Polska; węgiel kamienny; wydobycie; kopalnie
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem pracy jest studium socjologiczne stanu wiedzy i praktycznego funkcjonowania idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w polskim górnictwie węgla kamiennego, jako podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu społecznym na przykładzie spółek górniczych i kopalń węgla kamiennego. Opracowana w wyniku przeprowadzonych badań diagnoza tego nowego zjawiska na niwie polskiej socjologii zarządzania, zgodnie z przyjętymi założeniami teoretycznymi daje porównawczo-opisową charakterystykę problemu, jakim jest paradygmat CSR w polskim górnictwie węgla kamiennego, stanowiąc podstawę budowania wiedzy teoretycznej o wskazanym problemie społecznym. Obiekt zainteresowań autorki niniejszej pracy wynika z wieloletnich doświadczeń pracy zawodowej. Jest nim odpowiedzialność w biznesie jako proces społeczny, w obrębie którego kształtować się będą relacje badanych przedsiębiorstw (spółek węglowych i kopalń węgla kamiennego) z otoczeniem społecznym. Powstaje bowiem pytanie, czy funkcjonalistyczny charakter zagadnienia jakim jest CSR, przyczynia się do zmiany roli i odpowiedzialności przedsiębiorstwa w obecnej strukturze społecznej. Stojąc na stanowisku, że zdecydowanie tak, autorka stawia tezę, że przedsiębiorstwa powinny znać i stosować ten paradygmat w swojej działalności biznesowej. Obszar badawczy niniejszej pracy stanowi zatem: paradygmat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Badania empiryczne prowadzone w spółkach węglowych oraz kopalniach węgla kamiennego w Polsce mają wyjaśnić, jakie zjawiska związane z ideą CSR występują w praktyce przemysłu węglowego i jakie czynniki nimi rządzą, jakie jest ich źródło (społeczne, historyczne, legislacyjne).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5516
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroslawska_Sobor_Odpowiedzialna_kopalnia.pdf5,81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.