Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5688
Title: Między dyskrecją a dyspersją. Oblicza końca poezji lingwistycznej w Polsce
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: Urszula Kozioł; poezja lingwistyczna; lingwizm dyskretny; lingwizm rozproszony; manieryzm lingwistyczny; Stanisław Barańczak; Tadeusz Żukowski; Leszek Szaruga; Jacek Podsiadło; Ewa Lipska; Maciej Cisło; Piotr Sommer; Wisława Szymborska
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne"
Citation: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, Vol. 13 (2006), s. 7-21
Abstract: Autor artykułu stawia tezę, że poetycki model reagowania na rzeczywistość, przede wszystkim jako na rzeczywistość języka, sprawdził się i zyskał popularność dzięki swojej ograniczoności. Poezja, która „chciała sprawować kontrolę nad konwencjami mowy”, sama osiągnęła status konwencji. Chcąc być „mówieniem nieustannie interpretującym same możliwości mówienia” poezja lingwistyczna wytworzyła stabilny i czytelny układ własnych możliwości w tym zakresie. Zgodnie z regułami znanymi w genologii przełożyło się to na wzrost czytelności wiersza lingwistycznego. Poczynając od drugiej połowy lat osiemdziesiątych przejawy dogasania nurtu "lingwistycznego" w dotychczasowej postaci możemy usłyszeć w dwóch głównych postaciach: lingwizmu dyskretnego i lingwizmu rozproszonego, a także, jeszcze jednej, z pozoru odwrotnie ukierunkowanej tendencji: manieryzmu lingwistycznego. Autor omawia strategie naśladowcze "epigona" i "pastiszysty" (T. Żukowski, J. Podsiadło), strategię autokondensacji własnej poetyki (S. Barańczak) oraz lingwistyczne poetyki dyspersywne (L. Szaruga, M. Cisło, P. Sommer, W. Szymborska, U. Kozioł).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5688
ISSN: 1233-8680
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Miedzy_dyskrecja_a_dyspersja.pdf692,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons