Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5696
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDembińska-Pawelec, Joanna-
dc.date.accessioned2018-08-03T10:36:11Z-
dc.date.available2018-08-03T10:36:11Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationBiblioteka Postscriptum Polonistycznego, Vol. 1 (2012), s. 11-25pl_PL
dc.identifier.issn1898-1593-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5696-
dc.description.abstractThe article presents an interpretation of Jarosław Marek Rymkiewicz’s poem "Pamięci B.L." [In Memory of B.L.] that is being regarded as an example of modern apocrypha. Canonical text that Rymkiewicz refers to in an apocrypha-like manner is Bolesław Leśmian’s poem "Topielec". The author of the article recalls the theoretical descriptions of the poetics of apocrypha (Starowieyski, Rubinkiewicz, Naumow, Genette, Balbus, Nycz) and presents typical for the apocrypha complex form of the palimpsest in the poem "Pamięci B.L." [In Memory of B.L.]. Rymkiewicz’s poem turns out to be an apocryphic complement, transtextual diffusion as well as forgery. Leśmian’s anthropological and metaphysical ideas are being completed by the Christian belief in resurrection of the body that does not follow his philosophy based on Bergson’s ideas. This mystification is a trace of apocryphic forgery.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectJarosław Marek Rymkiewiczpl_PL
dc.subjectapokryfpl_PL
dc.subjectpoezjapl_PL
dc.subjectBolesław Leśmianpl_PL
dc.titleApokryf Jarosława Marka Rymkiewicza. O wierszu "Pamięci B. L."pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalBiblioteka Postscriptum Polonistycznegopl_PL
dc.description.referencesAdamczyk M., 1980, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Adamczyk M., 1996, Wstęp, w: Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne, Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. Balbus S., 1996, Między stylami, Kraków: Universitas. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 1980, [Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego], Warszawa: Wydawnictwo Pallotinum. Borowicz K. ks., 1955, Literatura apokryfów, w: Daniel–Rops, Amiot F., wybór i oprac., Apokryfy Nowego Testamentu, Londyn: Veritas. Curtius E.R., 1997, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. Borowski A., Kraków: Universitas. Daniel–Rops, 1955, Przedmowa, w: Daniel–Rops, Amiot F., wybór i oprac., Apokryfy Nowego Testamentu, Londyn: Veritas. Dembińska-Pawelec J., 2010, „Poezja jest sztuką rytmu” O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Eco U., 1994, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, przeł. Salwa P., Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Genette G., 1992, Palimpsesty, przeł. Milecki A., w: Markiewicz H., oprac., Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 4, cz. 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie. Głowiński M., 1998, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Kraków: Universitas. Janion M., 1995, Pleśń i pieśń. O „Moim dziele pośmiertnym” Jarosława Marka Rymkiewicza, „Życie Warszawy”, nr 188. Kwiatkowski J., 1995, Sprawa Jarosława Marka Rymkiewicza, w: Kwiatkowski J., Magia poezji. (O poetach polskich XX wieku), Kraków: Wydawnictwo Literackie. Leśmian B., 1920, Topielec, w: Leśmian B., Łąka, Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Mortkowicza. Leśmian B., 1965, Poezje, Trznadel J., oprac., Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Leśmian B., 2010, Poezje zebrane, Trznadel J., oprac., Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Markowski M.P., 2007, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków: Universitas. Michalski M., 2003, Dyskurs. Apokryf. Parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Naumow A.E., 1976, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej, Wrocław: Ossolineum. Nycz R., 1993, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN. Opacki I., 1999, Bolesław Leśmian: „Topielec”, w: Kowalczykowa A., Marciszuk T., red., Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje, Warszawa: Stentor. Rubinkiewicz R., 2000, Wstęp, w: Rubinkiewicz R., oprac., Apokryfy Starego Testamentu, Warszawa: „Vocatio”. Rymkiewicz J.M., 1967, Czym jest klasycyzm: manifesty poetyckie, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Rymkiewicz J.M., 1968, Genezis z ducha, w: Rymkiewicz J.M., Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu, Warszawa: Czytelnik. Rymkiewicz J.M., 1971, „Odczłowieczając duszę” („Topielec” Bolesława Leśmiana na tle porównawczym), w: Głowiński M., Sławiński J., red., Studia o Leśmianie, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Rymkiewicz J.M., 1973, Pamięci B.L., w: Rymkiewicz J.M., Co to jest drozd, Warszawa: Czytelnik. Rymkiewicz J.M., 1993, Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa (1 KOR 12, 27), w: Rymkiewicz J.M., Moje dzieło pośmiertne. Kraków: Znak. Rymkiewicz J.M., 2001, Leśmian. Encyklopedia. Warszawa: Wydawnictwo „Sic!”. Rymkiewicz J.M., 2003, Przez zwierciadło. Kraków: Znak. Słownik języka polskiego, 1981, t. 3, Szymczak M., red., Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Stala M., 2001, Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Kraków: Wydawnictwo Literackie. Starowieyski M., 1977, Ewangelie apokryficzne, „Znak”, nr 5. Szajnert D., 2000, Mutacje apokryfu, w: Bolecki W., Opacki I., red., Genologia dzisiaj, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN. Trznadel J., 1964, Twórczość Leśmiana. (Próba przekroju), Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Trznadel J., 1999, Nad Leśmianem. Wiersze i analizy, Kraków: Arcana. Woźniak-Łabieniec M., 2002, Klasyk i metafizyka. O poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Kraków: Arcana.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dembinska-Pawelec_Apokryf_Jaroslawa_Marka_Rymkiewicz_O_wierszu_Pamieci_B_L.pdf474,99 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons