Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5781
Title: Analysis of collision centrality and negative pion spectra in 7Be + 9Be interactions at CERN SPS energy range
Authors: Kaptur, Emil
Advisor: Kowalski, Seweryn
Keywords: mezony; beryl
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Praca doktorska została napisana w ramach eksperymentu NA61/SHINE znajdującego się przy akceleratorze Super Proton Synchrotron w ośrodku CERN. Program eksperymentu NA61/SHINE składa się z trzech części: • Badanie materii oddziałującej silnie • Precyzyjne pomiary produkcji hadronów dla eksperymentów neutrinowych • Precyzyjne pomiary produkcji hadronów dla eksperymentów badających promieniowanie kosmiczne Niniejsza praca dotyczy programu badania materii oddziałującej silnie, a w szczególności pomiarów obserwabli związanych z przejściem fazowym między gazem hadronowym, a plazmą kwarkowo-gluonową. Praca zawiera analizy przeprowadzone dla zderzeń 7Be + 9Be przy pięciu pędach wiązki: 19A, 30A, 40A, 75A, 150A GeV/c. Głównym wynikiem pracy jest pomiar dwuwymiarowych widm ujemnie naładowanych pionów produkowanych w nieelastycznych oddziaływaniach 7Be + 9Be. W celu identyfikacji pionów użyto metody „h-" bazującej na fakcie, że większość wyprodukowanych ujemnie naładowanych cząstek to piony. Niewielki wkład od pozostałych hadronów został odjęty za pomocą symulacji Monte-Carlo. Otrzymane widma zostały poprawione na efekty detektorowe oraz piony produkowane w oddziaływaniach słabych za pomocą symulacji Monte-Carlo. Wyniki pomiarów porównano z danymi zmierzonymi w oddziaływaniach p + p oraz Pb + Pb. Widmo masy poprzecznej mezonów n- w zderzeniach 7Be + 9Be wykazuje wzmocnienie dla dużych wartości masy poprzecznej w stosunku do danych p + p, sugeruje to istnienie kolektywnego pływu radialnego w badanych zderzeniach. Szerokość rozkładu pospieszności mezonów n- wykazuje brak monotoniczności względem wielkości zderzanego układu. Efekt ten został zinterpretowany jako brak symetrii izospinowej w zderzeniach p + p oraz Pb + Pb. Wprowadzenie poprawki izospinowej do danych p + p spowodowało przywrócenie monotoniczności. W celu otrzymania widm ujemnie naładowanych pionów należało wykonać pewne pomiary pomocnicze. W szczególności w pracy opisano: • Cięcia jakościowe w celu wybrania dobrze zmierzonych oddziaływań 7Be + 9Be z wtórnej (zawierającej wiele innych rodzajów cząstek poza 7Be) wiązki o skomplikowanej strukturze czasowej. • Pomiar nieelastycznego przekroju czynnego oraz przekroju czynnego na produkcję cząstek w zderzeniach 7Be + 9Be. • Pomiar i parametryzacja profilów kaskady hadronowej w kalorymetrze używanym do określenia centralności zderzenia. • Określenie centralności zderzenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5781
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaptur_Analysis_of_collision_centrality_and_negative.pdf22,99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.