Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5862
Title: Kontrola świadczeniodawców prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia w trybie art. 64 u.ś.o.z.
Authors: Ziółkowska, Agnieszka
Keywords: Narodowy Fundusz Zdrowia; Postępowanie kontrolne
Issue Date: 2016
Publisher: Uniwersytet Śląski
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia" (S. 181-210). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Abstract: Narodowy Fundusz Zdrowia jako dysponent środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej posiada w tej kwestii kompetencje kontrolne. Prowadzona przez niego procedura kontrolna jest sformalizowana i ma umocowanie prawne w aktach normatywnych różnego szczebla, co powoduje trudności w zakresie jej analizy. Zgodnie z art. 64 u.ś.o.z. NFZ kontroluje organizację i sposób udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zasadność wyboru leków i wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych stosowanych w leczeniu, rehabilitacji i badaniach diagnostycznych, przestrzeganie zasad wystawiania recept. Wynikiem czynności kontrolnych jest protokół, od którego przysługują uprawnionemu środki zaskarżenia. Nadto wynik kontroli może stanowić podstawę do nałożenia sankcji na podmiot kontrolowany, którymi mogą być: żądanie zapłaty kary umownej, żądanie zwrotu nienależnego świadczenia albo rozwiązanie umowy zawartej z NFZ.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5862
ISBN: 978-83-63179-29-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ziolkowska_Kontrola_swiadczeniodawcow_prowadzona_przez_NFZ.pdf476,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons