Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5884
Title: Materiały szklano-ceramiczne zawierające fazę krystaliczną PbWO4 i wybrane jony lantanowców oraz ich właściwości luminescencyjne
Authors: Czopek, Izabela
Advisor: Pisarska, Joanna
Keywords: monokryształy; luminescencja; materiały optyczne; wolframian ołowiu
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Abstract: Bardzo szybki w ostatnich latach rozwój optoelektroniki oraz wielu innych dziedzin naukowych i technicznych wia e sie nieodłacznie z rosnacym zapotrzebowaniem na materiały optyczne o specyficznych własciwosciach. Du y udział, wsród materiałów stosowanych jako elementy optycznie czynne w technice laserowej i wielu innych obszarach, stanowia monokryształy tlenkowe. Sposród nich ciagle rosnacym zainteresowaniem cieszy sie wolframian ołowiu PbWO4, który nale y do materiałów o bardzo du ym znaczeniu technicznym. W porównaniu do innych monokryształów o własciwosciach scyntylacyjnych, PbWO4 jawi sie jako szczególnie atrakcyjny materiał do zastosowan fizyki wysokich energii, ze wzgledu na swoja wysoka gestosc oraz krótki czas zaniku emisji. Wiekszosc wolframianów, to jest kryształów zawierajacych anionowy kompleks WO, charakteryzuje sie intensywna niebieska i zielona luminescencja, zanikajaca w czasie rzedu mikrosekund. Wyjatkiem jest wolframian ołowiu PbWO4, dla którego czas zaniku emisji jest rzedu nanosekund. Kryształy PbWO4 sa znane od wielu lat i stały sie przedmiotem intensywnych badan naukowych i licznych publikacji, głównie ze wzgledu na wspomniane własciwosci scyntylacyjne i zastosowanie w detektorach w osrodku badawczym CERN. Oprócz niewatpliwych zalet, jakimi sa mo liwosci uzyskania szybkich i krótkich błysków swiatła, maja one tak e pewne ograniczenia, jak zale nosc stosunkowo niskiej wydajnosci promieniowania od temperatury i zwiazana z tym koniecznosc stosowania układów pozwalajacych na stabilizacje temperatury oraz wzmacniania sygnału. Kryształy PbWO4, podobnie jak inne kryształy rzeczywiste, sa czesto zdefektowane oraz charakteryzuja sie ograniczonym rozmiarem, a ich własciwosci silnie zale a od warunków otrzymywania. Z tego wzgledu poszukuje sie alternatywnych metod otrzymywania kryształów, najlepiej mikro-/nanokryształów PbWO4. Nale a do nich naswietlanie promieniowaniem laserowym lub obróbka cieplna szkieł nieorganicznych w celu otrzymania materiałów szklano-ceramicznych zawierajacych kryształy PbWO4. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie tymi nowymi materiałami, łaczacymi w sobie zalety osrodka szklistego: stosunkowa łatwosc otrzymywania, dobra formowalnosc, odpornosc mechaniczna i cieplna oraz dobra stabilnosc chemiczna, z interesujacymi parametrami spektroskopowymi osrodka krystalicznego. Interesujace efekty wywołuje ponadto domieszkowanie materiałów szklano-ceramicznych trójwartosciowymi jonami lantanowców. Przejscie układu szklistego do transparentnego układu szklano-ceramicznego powoduje czesciowe uporzadkowanie struktury bliskiego zasiegu wokół domieszki optycznie aktywnej, co wpływa na własciwosci optyczne materiału. Znane z literatury kryształy PbWO4 aktywowane jonami lantanowców hodowane metoda Czochralskiego [1-3] lub Bridgmana [4-6] sa materiałem scyntylacyjnym zawierajacym czesto liczne defekty struktury, które wpływaja na ich własciwosci optyczne i ograniczaja ich zastosowanie w optoelektronice. Mo liwosc otrzymywania mikro-/nanokryształów PbWO4 na drodze obróbki cieplnej wieloskładnikowych szkieł ołowiowo-boranowych, zawierajacych trójwartosciowe jony lantanowców otwiera nowy i bardzo interesujacy rozdział badan. Niniejsza rozprawa doktorska jest poswiecona tym zagadnieniom.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5884
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czopek_Materialy_szklano_ceramiczne.pdf11,38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.