Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5946
Title: W stronę ekologii muzeum
Other Titles: Towards the Ecology of Museum
Authors: Szalbot, Magdalena
Keywords: muzeum; museum; skansen; ekomuzeum; ekologia muzeum; rozwój zrównoważony; open-air museum; ecomuseum; ecology of museum; sustainable development
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Citation: K. Czerwinska et al., "Ekologia kulturowa : perspektywy i interpretacje" (S. 163-174). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem artykułu jest pokazanie, w jakich obszarach muzealnictwa zastosowanie znajduje ekologia kulturowa i w jakim zakresie podejście to pozwala rozwijać ekologiczne rozumienie muzeum. Tekst przybliża inspirowane ekologicznym ujęciem działania muzealne na rzecz zrównoważonego rozwoju, przypomina o potencjale skansenów i ekomuzeów w zakresie obrazowania ekologii kultury dawnych i współczesnych społeczności lokalnych, omawia korzyści wynikające z przestrzegania zasad ekokoncepcji podczas realizacji projektów wystawienniczych oraz wskazuje ścieżki umożliwiające wypracowanie bardziej otwartej formuły muzeum.
Description: The purpose of this article is to present which fields of museology, the cultural ecology can be applied and the extent to which this approach enables the development of the ecological understanding of a museum. The text brings closer museum activities in favor of balanced development that are inspired by the ecological approach as well as it highlights the potential of open-air museums and eco-museums in the scope of exemplifying the ecology of culture of the historical and contemporary local communities while at the same time discussing the benefits resulting from adherence to the principles of the eco concept, during the implementation of the projects of exhibitions and indicating solutions that enable the development of more open forms of a museum.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5946
ISBN: 9788365579003
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szalbot_W_strone_ekologii_muzeum.pdf754,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons