Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6040
Title: Problemy demograficzne wybranych regionów Europy. Przykład Południowej Walii i województwa śląskiego
Authors: Libor, Grzegorz
Nowalska-Kapuścik, Dorota
Keywords: demografia; problemy demograficzne
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Wódz, D. Nowalska-Kapuścik, G. Libor (red.), "Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych" (S. 39-52). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Współczesna Europa zmaga się z wieloma problemami. Ich źródłem są nie tylko trudności ekonomiczne i gospodarcze, ale także kwestie demograficzne. W ostatnich kilkudziesięciu latach zaobserwować można bowiem procesy starzenia się społeczeństw Starego Kontynentu; określenie przestało być jedynie nazwą geograficzną, ale także opisuje kondycję demograficzną Europy. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wyróżnić należy przede wszystkim postęp technologiczny, jego wpływ na jakość i zmianę stylu naszego życia. Dotyczy to w szczególności państw wysokorozwiniętych, choć pierwsze symptomy tego zjawiska dostrzec można również w krajach rozwijających się, które doświadczają poprawy na poziomie mikro- i makroekonomicznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6040
ISBN: 9788380125865
9788380125872
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Libor_Problemy_demograficzne_wybranych_regionow_Europy.pdf396,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons