Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6060
Title: Pogranicza, peryferia i centra włączania ucznia z niepełnosprawnością w klasie ogólnodostępnej
Authors: Gajdzica, Zenon
Keywords: pogranicze; centrum; peryferia; edukacja włączająca; przestrzeń; miejsce
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z. Gajdzica, M. Bełza (red.), "Inkluzja edukacyjna : idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej" (S. 89-98). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych T. 22 (1/2016);;
Abstract: W artykule koncentruję się na procesach włączania uczniów z niepełnosprawnością w główny nurt edukacji ogólnodostępnej. Celem opracowania jest deskrypcja możliwych rozwiązań organizacyjnych strukturalizowania przestrzeni sali lekcyjnej w związku z metodami kształcenia oraz postrzeganiem ucznia z niepełnosprawnością. Stawiam tezę, że przestrzeń sali lekcyjnej jest pewnego rodzaju wytworem społecznym. Skonstruowanym przez nauczyciela w celu spełniania określonych funkcji w procesach edukacyjnych i opiekuńczych. Konstrukcja ta ograniczona jest fizycznym (trwałym) układem stałych elementów (okna, drzwi, powierzchnia). Zakładam, że w czasie zajęć (w związku z intencjami nauczyciela, potrzebami uczniów, zamierzonymi i niezamierzonymi działaniami podejmowanymi przez uczestników procesów edukacji) przestrzeń przyjmuje określone funkcje, stając się miejscem. Miejsca te przyjmują postać: centrów, peryferii oraz pograniczy. W opisie korzystam z dorobku socjologii pogranicza i edukacji międzykulturowej, zakładając, że realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością sprzyja traktowaniu ich jako innych/obcych w aspekcie zunifikowanych działań ulokowanych w głównym nurcie kształcenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6060
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajdzica_Pogranicza_peryferia_i_centra_wlaczania_ucznia.pdf263,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons