Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6350
Title: Wstęp
Authors: Gawlak, Monika
Keywords: literatura polska; literatura słowiańska; tłumaczenia
Issue Date: 2017
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 8, cz. 1 (2017), s. 7-11
Abstract: Temat ósmego tomu czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” — Parateksty w odbiorze przekładu — jest konsekwencją przekonania, że dla recepcji przekładu (zwłaszcza literatur o mniejszym, a nawet peryferyjnym zasięgu językowym, czyli większości literatur zachodnio- i południowosłowiańskich) w kulturze przyjmującej niezmiernie ważna staje się dbałość o ramę jego odbioru i kwestia paratekstów. Dzieje się tak choćby ze względu na częsty brak wiedzy czytelnika sekundarnego na temat szerszego kontekstu literatury i kultury prymarnej czy kapitału kulturowego i symbolicznego, jakim dysponuje dany twórca w kulturze wyjściowej, choć nie tylko. Parateksty, służąc literaturze tłumaczonej, w systemie literatury przyjmującej mogą pełnić funkcję illokucyjną w procesie „udomowienia” przekładu oraz rolę inspiracji w polu literackim kultury przyjmującej. Stanowią wówczas bodziec umożliwiający łatwiejsze otwarcie na interakcję z innymi dziełami, będąc przejawem szerszej świadomości literackiej i kulturowej. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6350
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawlak_Wstep.pdf284,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons