Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/639
Tytuł: Selected aspects in the acquisition of English phonology by Polish learners - segments and prosody
Autor: Rojczyk, Arkadiusz
Porzuczek, Andrzej
Słowa kluczowe: Acquisition of English phonology; Polish learners
Data wydania: 2012
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), " Readings in second language acquisition " (s. 93-120). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: Rozdział poświęcony jest przyswajaniu systemu fonologicznego języka angielskiego przez polskich uczniów. Omówiono w nim typowe problemy występujące w procesie uczenia się wymowy angielskiej, szczególnie te wynikające z interferencji, a więc spowodowane różnicami pomiędzy systemem języka ojczystego a językiem obcym. W wypadku ucznia polskiego, w zakresie fonetyki segmentalnej, są to przede wszystkim fonemiczne kontrasty samogłoskowe, różnice w realizacji kontrastu pomiędzy samogłoskami dźwięcznymi a bezdźwięcznymi (np. aspiracja i skracanie samogłoski przed spółgłoską bezdźwięczną), wymowa szczelinowych spółgłosek zębowych oraz procesy związane z realizacją wariantów pozycyjnych spółgłosek wybuchowych, płynnych i nosowych. W zakresie prozodii skoncentrowano się przede wszystkim na sposobach realizacji akcentu wyrazowego i zdaniowego, funkcjach intonacji w komunikacji werbalnej oraz relacjach czasowych i rytmie wypowiedzi. Podkreślono również ścisły związek i wzajemne zależności pomiędzy fonetyką segmentalną i suprasegmentalną, które nader często rozpatrywane są jako zagadnienia odrębne z punktu widzenia dydaktyki wymowy. W odniesieniu do wspomnianych problemów przedstawione zostały metodologiczne aspekty współczesnych badań empirycznych z wykorzystaniem akustycznej analizy mowy, aktualny stan rozwoju badań w omawianych dziedzinach, jak również literatura zalecana dla słuchaczy studiów filologicznych zainteresowanych problematyką przyswajania wymowy języka angielskiego przez Polaków.
Opis: This work has been partly supported by a grant from Polish Ministry of Science and Higher Education (0576/B/H03/2010/38) to both authors.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/639
ISBN: 978-83-226-2101-1
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rojczyk_Selected_aspects_in_the_acquisition.pdf2,8 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons