Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6422
Title: Islam w przestrzeni publicznej laickiej Francji
Other Titles: Islam in the Public Space of Secular France
Authors: Jankowska, Renata
Keywords: Francja; laickość; islam; procesy sekularyzacji; wolność religijna
Issue Date: 2018
Citation: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia, Vol. 25, No 1 (2018), s. 89-103
Abstract: Religia jest ważnym i nieodłącznym zjawiskiem życia ludzkiego. Odgrywa istotną rolę w tworzeniu porządku moralnego i społecznego. Zmiany religijności wywołują zmiany porządku społecznego. Cechą współczesnych społeczeństw europejskich jest desakralizacja rzeczywistości, przesunięcie sacrum do przestrzeni prywatnej i coraz prężniej rozwijający się proces laicyzacji. Na tym tle Francja jest państwem, w którym świeckość jest jedną z najważniejszych wartości republikańskich, ważnym elementem tożsamości narodowej. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy zakładającej konieczność znalezienia miejsca dla islamu w laickiej przestrzeni publicznej, zważywszy, że islamu nie można unowocześnić, zracjonalizować ani zintegrować z przestrzenią laicką Francji. Przeprowadzona w artykule analiza została oparta na trzech metodach badawczych: metodzie historycznej, instytucjonalno-prawnej oraz metodzie analizy treści. Artykuł podzielono na pięć części: geneza i ewolucja laickości we Francji, istota laickości we Francji, spór o muzułmańską chustę – początek dyskusji na temat miejsca islamu w laickiej przestrzeni oraz kultu muzułmańskiego. Świecki model Republiki staje w konfrontacji z islamem coraz bardziej widocznym w przestrzeni publicznej Francji. Afera wokół chusty muzułmańskiej, noszenie symboli religijnych, żywność halal, miejsca kultu muzułmańskiego i wiele innych spornych kwestii dzieli dzisiejszą Francję na zwolenników włączenia islamu w przestrzeń publiczną i część radykalną. Konieczność redefinicji laickości francuskiej jest jednym z najważniejszych wyzwań V Republiki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6422
DOI: 10.17951/k.2018.25.1.89
ISSN: 1428-9512
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jankowska_Islam_w_przestrzeni_publicznej_laickiej_Francji.pdf446,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons