Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6695
Title: Spatial-demographic changes in Sosnowiec
Authors: Szajnowska-Wysocka, Alicja
Kantor-Pietraga, Iwona
Keywords: population structure; spatial-demographic typology; intraurban diversity
Issue Date: 2011
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 9 (2011), s. 53-61
Abstract: Przedmiotem opracowania jest wskazanie tendencji przemian przestrzenno-demograficznych w Sosnowcu. Analizę ilościową i jakościową dokonano na podstawie cech dotyczących wieku, wykształcenia i zatrudnienia. W celu szczegółowego zróżnicowania lud-nościowego przyjęto podział przestrzeni miasta na dzielnice, rejony statystyczne oraz obręby geodezyjne. Syntezę przes-trzennego zróżnicowania badanych struktur stanowiła typologia, która umożliwiła określenie stopnia upodabniania się (ujednolicania) analizowanych jednostek przestrzennych, wyrażonych odległością taksonomiczną. Wyniki analityczne po-zwoliły na ustanowienia badawcze, dotyczące intramiejskich struktur ludnościowych w Sosnowcu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6695
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szajnowska_Wysocka_Spatial_demographic_changes_in_Sosnowiec.pdf734,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons