Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6708
Title: Current changes in morphology of the city center of Katowice
Authors: Chmielewska, Marta
Keywords: Katowice city center; urban morphology; morphological and functional changes
Issue Date: 2012
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 11 (2012), s. 5-14
Abstract: Artykuł dotyczy przemian morfologicznofunkcjonalnych zachodzących współcześnie w przestrzeni miejskiej śródmieścia Katowic. Ich główną motywacją jest dążenie do zmiany wizerunku miasta oraz przekształcenia go w nowoczesny ośrodek usługowy i kulturalny, zalążek metropolii. Wskazano trzy strategiczne obszary: 1) strefę Rynek – Rondo, okolice ulicy Mariackiej i Dworcowej oraz 3) teren dworca kolejowego, w których zachodzą kompleksowe przemiany, zarówno morfologii jak i funkcji miejsca. Analizując kierunki prowadzonych tam działań, wyszczególniono najważniejsze trendy wpływające aktualnie na morfologię śródmieścia Katowic. Są to: wyburzanie zabudowy postmodernistycznej, wprowadzanie zabudowy niespójnej z dotychczasową, przebudowa symboli miasta, rozwój funkcji metropolitalnych i dążenie do przywrócenia funkcji handlowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6708
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chmielewska_Current_changes_in_morphology_of_the_city_center.pdf1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons