Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6728
Title: Values of national parks in the light of questionnaire survey of communities of parks' municipalities
Authors: Hibszer, Adam
Keywords: values of national parks; local community; questionnaire survey
Issue Date: 2013
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 14 (2013), s. 35-42
Abstract: Przedmiotem rozważań jest postrzeganie walorów parków narodowych przez różne grupy społeczności lokalnej, zamieszkałej w są-siedztwie parków oraz przez władze gmin parkowych. Badania przeprowadzono w gminach przestrzennie powią-zanych z parkami narodowymi za pomocą metody sondażu diagnostycznego. Ich celem było określenie zróżnicowania percepcji walorów polskich parków narodowych. W rezultacie podjętych badań stwierdzono, że zdecydowana więk-szość respondentów pozytywnie postrzega walory parków narodowych. Występuje zróżnicowanie postrzegania walo-rów parków w zależności od postaw respondentów wobec przyrody, ich statusu zawodowego i wykształcenia, zamie-szkania w różnych typach gmin oraz odległości od granic parku narodowego, a także od udziału w zajęciach eduka-cyjnych. Widoczne jest także zróżnicowanie ocen walorów parków w zależności od przynależności do grupy osób pełnoletnich, młodzieży gimnazjalnej oraz przedstawicieli lokalnych władz. Opracowanie stanowi kontynuację badań autora na temat społecznych aspektów funkcjonowania parków narodowych w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6728
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hibszer_Values_of_national_parks.pdf526,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons