Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6816
Title: Accumulation of trace elements in bottom sediments of the Otmuchów and Dzierżno Duże reservoirs (Odra river basin, Southern Poland)
Authors: Rzętała, Martyna A.
Keywords: bottom sediments; chemical composition; trace elements; heavy metals
Issue Date: 2016
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 22 (2016), s. 65-76
Abstract: Skład chemiczny osadów dennych zbiorników wodnych określono meto-dami ICP i INAA. Dowiedziono, że niektóre z mikroskładników (As, Ba, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, S, Sr, V, Zn) znacznie od-biegają ilością od poziomów uznawanych za naturalne w osadach wodnych Polski. Osady denne zbiornika Otmuchów reprezentują klasy osadów od praktycznie niezanieczyszczonych do silnie zanieczyszczonych (-1,26 Igeo < 3,89), osady zbiornika Dzierżno Duże mieszczą się natomiast w przedziale od niezanieczyszczonych do ekstremalnie zanieczysz-czonych (0,34 Igeo < 5,20). Wskaźniki zanieczyszczenia świadczą o umiarkowanym zanieczyszczeniu osadów dennych zbiornika Otmuchów (0,1 < Cif < 3,4) i nawet bardzo wysokim zanieczyszczeniu osadów dennych w zbiorniku Dzierżno Duże (0,7 < Cif < 8,5). Stopień zanieczyszczenia osadów dennych jest niski w przypadku zbiornika Otmuchów (Cd = 5,2), a w przypadku zbiornika Dzierżno Duże (Cd = 22,6) świadczy o znacznym zanieczyszczeniu. Wzbogacenie składu che-micznego osadów, świadczy o kumulacji w osadach dennych pierwiastków śladowych, które wobec przekroczenia tła geochemicznego należy utożsamiać z zanieczyszczeniami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6816
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzetala_Accumulation_of_trace_elements_in_bottom_sediments.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons