Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6817
Title: Distribution and phytocenotic characteristics of Streptopus amplexifolius (L.) DC (Liliaceae) natural habitats in the Żywiec Basin (Western Carpathians)
Authors: Wilczek, Zbigniew
Zarzycki, Wojciech
Pasko, Ireneusz
Keywords: Streptopus amplexifolius; twistedstalk; Żywiec Basin; Western Carpathians; phytosociology; mountain species
Issue Date: 2016
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 22 (2016), s. 83-94
Abstract: Streptopus amplexifolius to gatunek górs-ki, szeroko rozpowszechniony w polskich górach. Poza tym, jest znany z kilku stanowisk na obszarze wyżyn i nizin Polski. Mimo że rozmieszczenie tego gatunku w Polsce jest dość dobrze rozpoznane, to brak jest danych na temat jego występowania na obszarze kotlin górskich (basenów strukturalnych) w Karpatach. W artykule przedstawiono infor-macje na temat rozmieszczenia, charakterystyki fitosocjologicznej i liczebności populacji S. amplexifolius na siedliskach naturalnych na terenie Kotliny Żywieckiej, gdzie stwierdzono nowe stanowiska tej rośliny. Omawiany gatunek wystę-pował tam w następujących typach zbiorowisk roślinnych: Tilio-Carpinetum stachyetosum, T.-C. typicum, T.-C. caricetosum, T.-C. holceetosum, Fraxino-Alnetum i Arunco-Doronicetum. Stwierdzona liczebność populacji gatunku na badanym obsza-rze wynosi około 1130 osobników.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6817
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilczek_Distribution_and_phytocenotic_characteristics_of.pdf2,63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons