Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6823
Title: The post-industrial tourist route in Poland and The Czech Republic borderland
Authors: Lamparska, Marzena
Keywords: the tourist route; post-industrial heritage; Upper Silesia Coal Basin; Ostrava and Karvina industrial region
Issue Date: 2016
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 23 (2016), s. 57-66
Abstract: Charakterystyczną cechą współ-czesnej gospodarki Europy są procesy dezindustrializacji. Zasoby materialne przemysłu tradycyjnego są likwidowane (co jest kosztowne) lub adaptowane dla turystyki, co daje nową szansę rozwoju tych regionów, które są z reguły w trudnej sy-tuacji ekonomicznej. Zatem intensywnie rozwija się tu turystyka postindustrialna, przypominająca rzeczywistość czasów rozwoju tradycyjnych zagłębi przemysłowych. Przykładem jest Górnośląskie Zagłębie Węglowe oraz Rybnicki Okręg Wę-glowy, gdzie w ramach procesów restrukturyzacji zlikwidowano wiele zakładów przemysłowych i kopalń węgla kamien-nego. Podobne procesy, chociaż o mniejszym natężeniu, zachodzą w ostrawsko-karwińskim regionie przemysłowym w pół-nocnych Czechach. Niektóre spośród obiektów przemysłowych i kopalń węgla kamiennego skupiają walory, które predes-tynują je do grupy zabytków dziedzictwa postindustrialnego: czeskie i polskie kopalnie pochodzące z XIX wieku, czy też stare koksownie i huty (np. Hlubina w Ostrawie-Witkowicach). Ideą tego artykułu jest stworzenie międzynarodowego post-industrialnego szlaku turystycznego na pograniczu polsko-czeskim. Proponowany szlak turystyczny biegnie z miejsco-wości Czerwionka-Leszczyny do Ostrawy i obejmuje dawne obiekty przemysłowe, stare kopalnie z maszynami parowymi, osiedla patronackie, koksownie, tereny hałd objętych sukcesją roślinności. Powstanie takiego szlaku pozwoli na popula-ryzację miejsc dziedzictwa postindustrialnego dla turystów z obu krajów i przyczyni się do rozwoju usług bazujących na turystyce. Szlak ten ma również znaczenie dla edukacji studentów kierunków technicznych, związanych z górnictwem i ochroną środowiska, ponieważ ilustruje zarówno dawne rozwiązania techniczne w górnictwie, jak i procesy renaturali-zacji zwałowisk. Miejsca zwiedzania zostały wybrane na podstawie jednolitych kryteriów, takich jak wiek obiektów, ich przydatność dla turystyki, dla edukacji, a także ze względu na ich oryginalność, autentyczność i unikatowość. Proponowa-ny szlak turystyczny połączy również polski Szlak Zabytków Techniki z ostrawskimi zabytkami i muzeami górnictwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6823
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lamparska_The_post_industrial_tourist_route_in_Poland.pdf1,46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons