Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6923
Title: Roztocze drapieżne wybranych jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej : analiza wpływu parametrów siedliskowych na zgrupowania roztoczy Gamasina (Arachnida, Acari)
Authors: Barczyk, Gabriela
Keywords: Gamasina; jaskinie; Wyżyna Krakowsko-Częstochowska; Arachnida; Acari
Issue Date: 8-Apr-2016
Publisher: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
Abstract: W aktualnym światowym trendzie badań nad bioróżnorodnością, prowadzona jest inwentaryzacja zasobów przyrody na terenach Parków Narodowych i rezerwatów. W tym kontekście duże znaczenie ma poznanie zgrupowań stawonogów glebowych, a w szczególności roztoczy, które są jednym z najbogatszych gatunkowo składników ekosystemów lądowych. Do terenów o szczególnym znaczeniu biologicznym należą jaskinie, które są stosunkowo rzadko badane. Głównym celem pracy było poznanie składu gatunkowego roztoczy Gamasina zasiedlających wybrane jaskinie Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz określenie jaki wpływ na te zgrupowania mają parametry środowiskowe. Niniejsza praca jest jedynym w Polsce tak szerokim i kompleksowym opracowaniem roztoczy podrzędu Gamasina jaskiń. Dlatego może być przydatna specjalistom z dziedziny ekologii i akarologii a, ze względu na wielokierunkową analizę statystyczną, także studentom.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6923
ISBN: 978-3-639-89038-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barczyk_Roztocze_drapiezne_wybranych_jaskin_Wyzyny_Krakowsko-Czestochowskiej.pdf18,43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons