Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7200
Title: Socjalizacja kulturowa w rodzinach polskich i binacjonalnych w Irlandii
Authors: Grabowska, Barbara
Malinowska, Małgorzata
Keywords: socjalizacja kulturowa; rodziny polskie i binacjonalne w Irlandii; emigracja
Issue Date: 26-Oct-2018
Citation: Roczniki Pedagogiczne, Vol 10, No 3 (2018), s. 5-24
Abstract: Rodzice a także ich dzieci przebywając na emigracji, mogą przyswajać kulturę narodową i kulturę kraju zamieszkania. Nie wyczerpuje to jednak możliwości wychowania i socjalizacji w rodzinie. Badania jakościowe z wykorzystaniem metody wywiadu przeprowadzono w dwudziestu czterech rodzinach polskich i dwóch binacjonalnych przebywających w Irlandii. Omówione wyniki badań pozwalają zauważyć, że przyjęty model wprowadzania dziecka w kulturę/y różnicuje chęć powrotu do kraju lub pozostania na emigracji. W rodzinie dziecko poznaje skrypty kulturowe, styka się z symbolami polskości, poznaje nową kulturę. Rodzina także dostarcza dziecku pozytywnych przykładów uznania odmienności, tolerancji. Większość badanych rodziców angażuje się w korzystanie przez ich dzieci z polskiego dorobku kulturowego, jak i kraju pobytu.
Description: Parents and their children staying abroad can assimilate national culture and the culture of the country of residence. However, this does not exhaust the possibilities of education and socialization in the family. Qualitative research using the interview method was conducted in twenty-four Polish and two binational families residing in Ireland. The discussed research results allow to notice that the adopted model of introducing a child into culture differentiates the will to return to Polnd or to stay abroad. In the family, the child learns cultural scripts, meets the symbols of Polishness, gets to know a new culture. The family also provides positive examples of recognizing dissimilarity and to-lerance. Most of the surveyed parents try to make their children use both the cultural achievements of Poland and the country of residence. Key words: cultural socialization; emigration; Polish and binational families in Ireland
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7200
DOI: 10.18290/rped.2018.10.3-1
ISSN: 2080-850X
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grabowska_Socjalizacja_kulturowa_w_rodzinach_polskich_i_binacjonalnych.pdf646,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons