Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7448
Title: Legislative Materials as the Legislator’s Voice in the Discourse on Legal Principles
Other Titles: Materiały legislacyjne jako głos prawodawcy w dyskursie o zasadach prawa
Authors: Bielska-Brodziak, Agnieszka
Tkacz, Sławomir
Keywords: zasady prawa; materiały legislacyjne; historia legislacyjna; prawodawca; Kodeks postępowania administracyjnego
Issue Date: 2018
Citation: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio G, Vol. 65, iss. 1, s. 155-171
Abstract: Przedmiot rozważań podjętych w opracowaniu stanowi kwestia możliwości wykorzystania materiałów legislacyjnych w procesie określania katalogu zasad prawa oraz ustalania ich treści. Punktem wyjścia dla zaprezentowanych przez autorów analiz było przekonanie o tym, że ustalenie katalogu zasad prawa i ich treści jest budowane w drodze dyskursu. Elementem tego dyskursu jest głos prawodawcy w postaci „śladów” pozostawionych w różnych miejscach. Interpretator może zarówno sięgać po wypowiedzi prawodawcy znajdujące się w tekstach aktów normatywnych, jak i wykorzystać wypowiedzi zaczerpnięte z treści materiałów legislacyjnych. Do niedawna – w związku z brakiem wystarczającej dostępności dokumentów wytworzonych w toku procesu legislacyjnego – materiały te były bardzo rzadko wykorzystywane w dyskursie o zasadach prawa. Autorzy na przykładzie analizy materiałów legislacyjnych powstałych w toku dokonanej w 2017 roku nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 1960 roku, której efektem było wprowadzenie do prawa administracyjnego procesowego nowych zasad i poddanie pewnym modyfikacjom dotychczas uznawanych, dowodzą, że materiały te mogą być cennym źródłem informacji o intencji prawodawcy. Na zakończenie rozważań sformułowano wniosek ogólny, że mimo iż w naszej tradycji nie dokonywano odtwarzania katalogu i treści zasad prawa w oparciu o materiały legislacyjne, wobec aktualnych możliwości dostępu jakie dają technologie informatyczne, wzbogacenie kontekstu decydującego o ustaleniu katalogu i treści poszczególnych zasad przez wykorzystanie materiałów legislacyjnych wydaje się kierunkiem niezbędnym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7448
DOI: 10.17951/g.2018.65.1.155
ISSN: 0458-4317
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bielska_Brodziak_Legislative_materials_as_the_legislators_voice.pdf395,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons