Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/753
Tytuł: Dominujące formy rodziny
Autor: Górny, Andrzej
Słowa kluczowe: Rodzina; Funkcjonowanie rodziny; Struktura rodziny
Data wydania: 2009
Źródło: W. Świątkiewicz (red.), "Rodzina w sercu Europy : Rybnik - Nitra - Hradec Kralove - Szegedsocjologiczne studium rodziny współczesnej" (s. 11-45). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Rodzina jest stałym elementem życia społecznego, jednakże jej dominujące formy podlegają dynamice. Transformacje w zakresie życia rodzinnego u progu XXI wieku mają zaś charakter szczególny — z uwagi na tempo, rozległość i głębokość przeobrażeń. Ze względu na te czynniki, jak również z uwagi na zmienność kondycji rodziny rozumianej jako sprawność realizowania przynależnych do niej zadań i spełniania podstawowych funkcji, współczesna rodzina stanowi obiekt zainteresowania nie tylko socjologów, ale i przedstawicieli wielu innych dyscyplin naukowych. Niektórzy z nich wskazują na pozytywne zmiany modelu rodziny, inni odsłaniają liczne przejawy jej kryzysu czy zagrożeń, jeszcze inni w swych założeniach głośno mówią o upadku tej podstawowej formy życia społecznego. Dający się zaobserwować wzrost liczby rozwodów, zmniejszenie liczby zawieranych małżeństw, zaburzenia w zakresie etyki małżeńsko-rodzinnej stanowią mocne argumenty na rzecz tezy o pogłębiającym się kryzysie rodziny. Nie ulega wątpliwości, że jedną z podstawowych kwestii w analizach dotyczących funkcjonowania rodziny jest uchwycenie jej struktury, czyli wzajemnego ulokowania i powiązań łączących jej członków. Ten układ elementów wpływa znacząco właściwie na wszystkie aspekty funkcjonowania tej podstawowej grupy społecznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/753
ISBN: 9788322618233
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gorny_Dominujace_formy_rodziny.pdf691,1 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons